Svaret på dette er ja – og vi skal vi si litt om hvorfor her. Klimaendringer, naturkatastrofer og pandemier har ført til at det er økt fokus på et godt planarbeid.
Hvor er det hensiktsmessig å tilrettelegge for nye knutepunkter, bygge ut nye boligfelt for barnefamilier eller eldre? En GIS-analyse vil kunne gi gode svar på dette, og er et viktig verktøy i arbeidet for en mer bærekraftig fremtid.
 

Et godt og sikkert planarbeid krever rett data og dokumentasjon – og DOK (det offentlige kartgrunnlaget) er en viktig kilde her. Gode GIS-verktøy vil kunne gi relevante data og analyser når man jobber med blant annet fortetting og bærekraft. QGIS er et verktøy vi i Norkart bruker mye. Det er en gratis programvare, som alle kan laste ned og ta i bruk – og vår filosofi er at dyre lisenser vil hindre investering i kompetanse, og ved å tilgjengeliggjøre programvaren gratis, vil det øke tilgjengeligheten, bygge kompetanse og flere kan ta del i dette. En vinn-vinn-situasjon på sikt.

For en mer bærekraftig planlegging, har vi plukket ut fire «enkle» men kraftfulle analyser som er viktig å hensynta:

 1. Befolkningsanalyse

  Det er viktig at de som planlegger i en kommune tar hensyn til barn og unge og deres behov. Få en oversikt over aldersfordelingen i ulike grunnkretser i et kart – hvor ligger boligene i forhold til barnehagene?

  Befolkningsanalyse

 2. Nettverksanalyse

  Det er mye som skal hensyntas ved fortetting av et område, et kriteria kan være tilgangen til kollektivknutepunkter for å bidra til økt bruk av kollektivtransport.

  nettverksanalyse

 3. Boligreserve

  Hvor stor er boligreserven i en kommune ift. hva som er avsatt i gjeldende planer?

  Boligreserve

 4. Konfliktanalyse

  Konfliktanalyse ift. temadata i et planlagt utbyggingsområde. Med hjelp av en arealbruksanalyse kan man identifisere temadata, som er i konflikt med utbygging. Ved å vektlegge konfliktene mot hverandre kan man enkelt å visuelt få fram områder der konflikten er høyest respektive minst.

  konfliktanalyse


Planlegg for en mer bærekraftig fremtid

Ved å ha tilgang på riktige data, kan vi planlegge for en mer bærekraftig fremtid. Analysene vi har beskrevet over her, er noen av datasettene en god analyse kan fremskaffe. Disse datasettene er grunnleggende informasjon det er viktig å ha overblikk over, og kan hjelpe din kommune eller fylke med bedre planlegging. I tillegg vil ulike steder ha forskjellige utfordringer basert på lokasjon, klima og større krav til f.eks. befolkningsfortetting, som også må hensyntas.

Selvbetjening – tilgang på gode verktøy

Norkart tilbyr flere verktøy, som kan forenkle planarbeidet. Disse finner du i ditt kommunale servicetorg, eller vår nettbutikk e-Torg. I mars lanserte vi et nytt tilskudd; «startpakker til reguleringsplaner», som samler de mest sentrale produktene i ett; Basiskart, Arealplaner og Områdeanalyser.

QGIS-analyse kurs

Jobber du med kart og GIS og vil lære mer praktisk gjennomføring av geografiske analyser, så arrangerer Norkart kurs 10. juni 2021. Kurset er digitalt og inneholder flere praktiske oppgaver som vil gjøre deg mer kompetent til å utføre egne analyser. Kurset varer i fire timer, men alle deltakerne får tilsendt opptak i etterkant. Dette gjør at du kan sette deg ned med oppgavene i eget tempo, og har tilgang på oppskrift og fasit – også i etterkant. Vi tilbyr også egne bedriftsinterne kurs hvis det er ønskelig. Ta kontakt med kurs@norkart.no for å bestille. Mer informasjon om kurset finner du her: QGIS-analysekurs.