Gå til hovedinnhold

Samfunnsansvar

Miljø og sosiale forhold i Norkart
Samfunnsansvar

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerer bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnpilarer; økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. Kjernen i bærekraftig utvikling er nødvendigheten av å behandle disse tre grunnpilarene i sammenheng. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. 

Hensynet til bærekraft er en naturlig del av Norkarts visjon og skal prege hvordan Norkart utvikles som selskap- og samfunnsaktør. Vi arbeider kontinuerlig med å integrere bærekraft på en stadig mer helhetlig måte i selskapets samlede virksomhet.

Vårt samfunnsoppdrag er å kunne tilby kunnskap innenfor våre fagområder gjennom våre programvareprodukter og tjenester. 


ESG Rapport

Last ned vår ESG-rapport

 

 

 

 

Samfunnsoppdrag | Økonomiske forhold | Miljømessige forhold | Likestilling og hindring av diskriminering | Like muligheter og tilrettelegging

Norkart Kickoff

Samfunnsoppdrag

I Norkart har vi kunnskap, erfaring og produktene som bidrar til at våre kunder kan effektivisere og bruke ressursene på en smartere og mer bærekraftig måte. Gode digitale tjenester for kommuner, innbygger og næringsliv bidrar til effektive samfunn med lavere karbonavtrykk.

Vårt samfunnsoppdrag er å kunne tilby kunnskap innenfor våre fagområder. Kunnskapen vår kommer til utrykk gjennom våre programvareprodukter og tjenester.

Kunnskap er en viktig grunnpilar i Norkart og vi jobber målrettet for å videreutvikle, tilby og forbedre vår kunnskap. Norkart har etablert «Norkart Sommer», som hvert år tilbyr et tosifret antall studenter mulighet for arbeidserfaring ved siden av studiene.

Økonomiske forhold

I Norkart har vi gode lønns og arbeidsvilkår. Vi arbeider for at alle ansatte skal kunne leve gode liv, i samsvar med samfunnets forventninger til oss. Norkart har gode ordninger for ansatte i tilfelle sykdom, permisjoner eller andre betydningsfulle livshendelser.

Våre kundeforhold er basert på offentlige avtaler og standarder. Dette stiller høye krav til oss om etisk adferd og handlemønster. Derfor har vi nulltoleranse for korrupsjon og eller andre former for adferd som skulle gi oss utilbørlige fordeler.

Alexander Nossum
Miljoefyrtaarn Liten

Miljømessige forhold

I Norkart jobber vi aktivt for å redusere vårt miljø- og karbonavtrykk. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn har vist seg å være et svært godt verktøy både for å bedre vår miljømessige profil og å dokumentere resultatene vi oppnår og effekten av disse.

Alle våre kontorer har utnevnt ansvarlige for å etterleve prinsipper for sertifisering, og følge programmet for resertifisering hvert tredje år.

Det er viktig for oss å ha dialog med våre kunder og samarbeidspartnere i vårt bærekraftsarbeid. Dette for å sikre et felles aktivt arbeid mot en mer bærekraftig fremtid.

Vi ønsker å være transparente og åpne i vårt arbeid med bærekraft, og tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan bli bedre. Vi kan kontaktes på suppoert@norkart.no.

Likestilling og hindring av diskriminering

I Norkart har vi som mål å gi alle våre ansatte like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og kombinasjoner av disse grunnlagene. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne vil få individuell tilrettelegging av arbeidet.

Vi har som mål å etterleve kravene gitt i Likestillings- og diskrimineringsloven, og i kraft av dette forplikte oss til å arbeide aktivt for å hindre diskriminering og fremme likestilling. 

Norkart Tur
Sammen skaper vi smartere samfunn

Like muligheter og tilrettelegging

I Norkart tilrettelegger vi for individuell tilpasning etter funksjonsevne, hva angår ergonomi og eventuelt gradert arbeidsmengde. Vi har som mål å tilrettelegge for, og ivareta arbeid gjennom hele arbeidslivet. Våre ansatte representerer alle arbeidsfaser; fra nyutdannede til familieforøkende, i livskriser eller i endring, i sykdom og på vei mot pensjon.

Det er også viktig for oss med tilrettelegging for fleksible arbeidsforhold og en hybrid arbeidsmodell. På denne måten gir vi gode muligheter for å balansere jobb og fritid, og ivareta individuelle behov. De ansatte nyter stor grad av fleksibilitet til hvordan arbeidshverdagen organiseres, og det er stilt til rådighet for de ansatte utstyr som muliggjør effektivt arbeid fra hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder.