Det er mye man må kartlegge i et byggeprosjekt. Er det registrert radon, kvikkleire, støysoner, kulturminner, flom- eller skredfare på eiendommen som skal endres eller bygges på? Svarene finnes i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og kan kan bestilles som en enkel og oversiktlig rapport på e-Torg.

Rapporten egner seg som grunnlagsdokument for arbeidet med en byggesøknad og for å utvikle, kjøpe og selge eiendommer.

Fakta om Det Offentlige Kartgrunnlaget:

Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Det er definert i plan- og bygningsloven § 2-1 og tilhørende kart- og planforskrift.
(kilde: Kartverket.no)

På regjeringens hjemmesider finner du en oversikt over datasettene som inngår i DOK.

 
Med en felles oversikt kan uønskede hendelser unngås

I media ser vi stadig saker med eksempler på skader på fornminner og kvikkleireskred som kunne vært unngått dersom alle involverte parter i bygg-, sanerings- eller veiarbeid har innsikt, forståelse og oversikt over hva som befinner seg i områdene som berøres.

Eksempler på saker vi viser til er kvikkleireskredet i Kattmarka i 2009 (artikkel fra NRK.no) og sanering av en lekeplass i Eigersund (artikkel fra NRK.no).

En områdeanalyse vil vise  en oversikt over all datasett som berører eiendommen eller området arbeid skal utføres i. Det er flere etater og instanser som tilgjengeliggjør sine data inn i DOK, blant annet NVE, NGU. 

Hvordan ser Områdeanalyse ut?

Analysen leveres som en PDF-fil med oversikt over hvert enkelt tema som berører valgt område eller eiendom. Du kan tegne opp et område, eller skrive inn en spesifikk adresse der hele eiendommen blir kartlagt når du bestiller Områdeanalyse i e-Torg.

I rapporten får du en oversikt i form av liste og kart, over hvilke datasett i DOK som berører ditt valgte område.

Eksempel-omradeanalyse-1

 

Eksempel-omradeanalyse-2