Vann og avløp

Feltløsninger

Vann og avløp viktig for et velfungerende samfunn. I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav, samtidig vokser befolkningen og klima endrer seg.

Dette stiller store krav til å forvalte det vi har på en smartere måte, sånn at vi kan sikre miljøet og trygt vann og avløp. Dette krever helhetlig tankegang og oversikt. De som sitter på VA-etaten kan få ved hjelp til dette av dyktige feltarbeidere som oppdaterer fortløpende på mobil, oppdaterte data fra sensorer og fjernavleste vannmålere.

KOMTEK VA ønsker å knytte de ulike aktørene sammen gjennom felles programvare, sånn at vi sammen kan skape et smartere samfunn med gode VA-data.

Norkart-Komtek-Vann-og-avløp

Full kontroll fra kontoret og effektivitet i felt

Man kan nok ikke hindre verken en flom eller en vannlekkasje, men man kan sørge for å være forberedt! Med god oversikt og gode data over alt som berører offentlig og privat VA-nett kan man ta bedre beslutninger og raskere aksjon. Ved å ha oversikt over offentlige og private VA-anlegg slik at det blir det enklere å få rettferdig fordeling av gebyr, forsvarlig forvaltning og vedlikehold av disse anleggene.

Ved kommunikasjon mellom kontoret, felt og innbygger spares tid gjennom deling og oppdatering av informasjon i sann tid. Det fins mange helter som jobber for å sikre drift og vedlikehold av en livsviktig VA-infrastruktur.

Vi ser viktigheten av å ha gode verktøy for dokumentasjon, gode planleggingsverktøy, relevant informasjon tilgjengelig i felt og gjennom brukervennlige feltløsninger.

Norkart-Komtek-Vann-og-avløp

Våre Løsninger:

KOMTEK Vannmåler

 • Oversikt over vannmålere, bytte av vannmålere og avlesning av vannmålere

KOMTEK VA Privat

 • Oversikt og dokumetasjon av private avløpsanlegg
 • Effektiv tømming av slamanlegg i sann tid med slamtømmer felt
 • Tilsyn av private VA-anlegg
 • Kontroll, tilsyn og rapportering av olje og fettutskillere
 • Verdi: Komplett oversikt. Sørger for forsvarlig håndtering, effektiv drift og korrekte gebyr

GISLINE VA og VA-Felt

 • Dokumentasjon og kartlegging av VA-nettet med stor nøyaktighet
 • Verdi: Et godt kartverk sier mye om situasjonen og er viktig i daglig drift. Gjør det lettere både for de som skal drifte og vedlikeholde nett, og for de de som skal plan legge, grave, bygge osv.

FDV

 • Drift og internkontroll
 • Planer, rutiner, sjekklister samt føring av alle hendelser for driftspersonell. Systematisk føring av driftsdata.
 • Verdi: Direkte kommunikasjon mellom kontor og drift slik at man hele tiden har kontroll på det som skjer og kan ta raske beslutninger og aksjon. Systematisk oppfølging av drift forenkler også arbeidet med dokumentasjon ovenfor myndighetene (fylkesmann, mattilsynet m.v) Gode driftsdata er et verdidokument for kommunene!

Den praktiske hverdagen, litt smartere med ny kunnskap

Hverdagene er hektisk og noen ganger kan det være smart og å gjøre en vurdering på om det gir best avkastning å utføre jobben selv eller å leie inn bistand. Kommunene har investert i mye teknologi og besitter mye verdifulle data, men de er kanskje lagret i forskjellige kilder og format, dette er data man kanskje kan utnytte bedre hvis de sjekkes, bearbeides og struktureres. Uten data er det også vanskelig å få utnyttet investeringene i teknologi. Å utnytte sine verktøy og data er en viktig sak og noen ganger ønsker man kanskje å få påfyll av ny kunnskap gjennom kurs og opplæring, eller har man behov for en analyse i forbindelse med planarbeid.

Våre konsulenter besitter kunnskap både om fag og teknologi og kan bistå med ulike oppgaver og veiledningv slik at man blir enda bedre rustet til å jobbe smart og effektivt. Vi kan bistå med oppgaver som:

 • Datakonverteringer, tilrettelegging og kvalitetsheving av data
 • Utarbeidelse av temakart til bruk i både planlegging og drift
 • Kurs og workshops for utnytte løsningene enda bedre
 • Analyser, eks overvann, flom og aktsomshetskart.

Ta kontakt med Arne Ronny Tøstibakken for å høre mer

Enkelt og trygt for innbyggeren

Innbyggerne er avhengig av rent vann og sikker avløpshåndtering. For å sikre dette er det viktig å ha en god dialog mellom innbygger og de som jobber med VA. Flere av våre løsninger legger til rette for å sende SMS til innbygger. Vi legger også til rette for at innbygger selv kan lese informasjon om sitt kundeforhold i MinEiendom, og at man kan administrere sine avtaleforhold til kommunen direkte herfra akkurat slik man er vant med fra nettbanken sin.

Løsninger som støtter direkte dialog med innbygger:

 • Slamtømmer felt
 • VA Tilsyn
 • Vannmålerbytte
 • Lesav
Mobil Vannmåleravlesning med SMS

Litt statistikk:

land38 renovatører bruker slamtømmer felt til å utføre slamtømming i 131 kommuner over hel landet

building111 kommuner benytter løsningen gjennom Slamtømmer felt API

kommunerTotalt benyttes Slamtømmer felt i 242 kommuner

registrert I 2018 ble 127 130 tømminger registrert i Slamtømmer felt

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen Vann og avløp?

Arne Ronny Tøstibakken

Markedssjef for Vann og avløp

Tlf. 970 55 861

arne.ronny.tostibakken@norkart.no