Articles

Vannmåler

KOMTEK VA Tilsyn forenkler prosessen rundt EUs vanndirektiv

Tallene Norkart har hentet – viser at 25 % av befolkningen har såkalt privat avløpsløsning. Mange av  disse er ikke identifisert og man har heller ikke kunnskap om hvilken tilstand de er i. Mangel på kontroll og tilsyn gjør at kommunene ikke vet hvordan disse anleggene påvirker miljøet, og i verste fall forurenser vassdrag og drikkevannskilder.

KOMTEK VA Tilsyn– Heldigital feltløsning

 • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
 • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
 • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
 • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
 • Opprette og arkivere tilsynsrapport

Feltløsningen gjør hverdagen enklere og ressursbruken mye mer effektiv. I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser.

KOMTEK Vannmålerbytte – Heldigital feltløsning

Mange kommuner er i gang med å oppdatere sine vannmålere fra de tradisjonelle til fjernavleste målere. For mange kommuner er prosessen med de tradisjonelle vannmålerne en manuell operasjon med telefoner, papirlister og regneark. Dette koster både rørleggeren og kommunen tid og penger som kan brukes på andre oppgaver.

KOMTEK Vannmålerbytte er en feltløsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele bytteprosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase, og gir tilgang til rørlegger. Rørlegger har full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere arbeidsdagen sin

Alle bytter registreres løpende av rørlegger på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart.

En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager – løses nå på en rask og smidig måte. Feltløsningen kommuniserer med og oppdaterer data i KOMTEK, og kommunen kan til enhver tid se hvilke målere som er byttet, tekniske data, bilder, avvik etc.

Komtek Vannmåleravlesning med SMS – leseav.no

Løsningen som sørger for enkel avlesning rett inn i KOMTEK.

Leseav.no gir kommunen full oversikt over alle avlesninger.

Her kan kommunen håndtere avlesninger fra sms, web og tradisjonelle avlesningskort.
LESEAV sørger for at avlesningsprosessen i kommunen blir betydelig enklere. I tillegg vil innbyggeren oppleve en mer effektiv prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Nøkkelfunksjonaliteten i løsningen er muligheten til å sende varsel om avlesning til eier/regningsmottager/avleser av vannmåler ved hjelp av SMS, og at eier sender svar på SMS med avlesning.

Avlesningskort sendes på vanlig måte til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret eller eventuelt når eier ikke svarer på SMS. De som mottar avlesningskort kan registrere avlesningen sin på WEB eller returnere svarslipp.

Leseav.no gir en betydelig gevinst for kommunen:

 • Ingen produksjon og utsendelse av avlesningskort.
 • Enkel administrasjon.
 • Kommunen kan i stor grad si farvel til manuell tasting
 • Færre feilkilder og mindre avvikshåndtering

Vil du vite mer om våre feltløsninger innen VA? Ta kontakt i dag!

Til info: 27. september arrangeres et gratis VA-seminar på Hamar. Les mer her.

VA Tilsyn demo

Norkart lanserer VA Tilsyn

I 2007 forpliktet Norge seg til EUs vanndirektiv, som medfører at alle kommuner skal føre tilsyn over spredt avløp (privat avløp). Spredt avløp er, ved siden av landbruk, en av de største kildene til forringelse av vannforekomster i Norge. Sanitært avløpsvann inneholder organiske stoffer, potensielt skadelige bakterier og fosfor. Dette bidrar til at vann blir ubrukelig til drikke- og badevann. Utslipp av fosfor fører til at bekker og vann gror igjen, og alger blomstrer opp.  Vanndirektivet gir endelig kommunene mulighet til å ta tak i denne utfordringen.

Tallene Norkart har hentet – viser at 25 % av befolkningen har såkalt eget avløp eller mini renseanlegg. Ikke alle disse er identifisert og man har heller ikke kunnskap om hvilken tilstand mange av disse anleggene er i. For å kunne oppfylle kravene i vanndirektivet – er datainnhenting viktig, og mange kommuner er godt i gang med dette arbeidet.


På VA brukermøte ble Norkarts førsteversjon av KOMTEK VA Tilsyn lansert – En heldigital løsning som kan benyttes på nettbrett, mobil og PC.
Dette gir mulighet til å:

 • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
 • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
 • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
 • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
 • Opprette og arkivere tilsynsrapport

I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser. Snittprisen på å gjennomføre et tilsyn estimeres til 3000 – 5000 kroner. Ved å gå fra manuelt tilsynsarbeid til helautomatisk – vil kostnadene og tidsbruken rundt arbeidsprosessen bli betydelig redusert.


Frogn og Bærum har vært piloter i utviklingen av KOMTEK VA Tilsyn.

Kommunene Frogn og Bærum har vært piloter i utviklingsprosessen av tilsynsløsningen. Bærum har vært en av driverne for at Norkart har satt i gang en kartlegging – slik at vi har fått digitalisert tilsynsprosessen. Utgangspunktet for Bærum kommune var at man måtte innom 4 system.  I dag kan de gjøre 90 % av jobben på ipad – og målbilde er at alt skal i ett system.

Frogn kommune har 1500 anlegg registrert i KOMTEK– og ny tilsynsløsning har medført at de nå kan sitte inne å utføre jobben som tidligere krevde mye tid ute i felt. De slipper å reise ut å varsle, skrive brev, ringe og føre tilsynet – og det gjør hverdagen enklere og ressursbruken mye mer effektiv.

Interessert i å forenkle tilsynsjobben på VA anlegg? – Ta kontakt med Arne Ronny Tøstibakken