Oversikt og kontroll

220 mrd NOK er kostnadene de neste 15 år på vedlikeholdsetterslepet knyttet til vann- og avløpsnettet. Av den grunn bør du ha full oversikt over kommunens ledningsnett, og ikke minst ha kontroll på drift og vedlikehold av VA-anlegg.

100 år gamle rør og anlegg må fornyes de kommende årene. Om du ikke har digitale data, kan vi tilby feltløsninger for datainnsamling som gir andre brukere umiddelbar tilgang på VA-data. Alt du trenger er et nettbrett, resten av dataflyten håndteres via skytjeneste.

Løsningen har melding- og varslingssystem for rask og presis håndtering av hendelser, både internt og fra/til publikum.

Norkarts VA felt løsning gir deg tilgang til VA data - når som helst - hvor som helt.

Med VA-Felt tilbyr Norkart et unikt verktøy for android nettbrett som gir deg innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA-ledningsnett. Men kanskje enda viktigere er muligheten til å oppdatere, registrere endringer og ta bilder når du er ute i felt. Dette gir store effektiviseringsgevinster.

Les mer

Ledelsesinformasjon

1000 mrd NOK er verdien på VA ledningsnett og anlegg i Norge. På grunnlag av registrerte data, kan vår løsning gi rapporter (eks. KOSTRA), statistikk og analyser som beslutningsstøtte.

Videre gir løsningen grunnlag for å etablere temakart og kommuneplan for vannforsyning og avløpshåndtering. Dette er nyttige verktøy for å synliggjøre dagens situasjon og ressurserbehov knyttet til drift og vedlikehold.

Drammen kommune er en av Norkarts samarbeidskommuner innenfor «Den digitale kommune» prosjektet – og har vært en pådriver for å utvikle gode ledelsesverktøy på VA området. Her kan du lese hva  Dagsavisen skrev om prosjektet og om hvilke rapporter og analyser Drammen kommune bruker.

Økonomi og gebyrer

13 mrd NOK i årlige gebyrer knyttet til vann og avløp faktureres via vår programvare.

Med integrasjon mot Matrikkelen og faktureringssystem, får vi effektiv og presis gebyrhåndtering som gir riktig faktura til riktig person.

320 kommuner har valgt å bruke vår løsning til å utføre disse oppgavene.