Beredskapsplikt

Fra Forskrift om kommunal beredskapsplikt:

«Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) danner grunnlaget for kommunen sin beredskapsplan. Norkart har fagkompetanse og nyttige verktøy for gjennomføring av ROS-analyser.

Tjenestene vi tilbyr er tungt forankret i veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Viktige ingredienser til en vellykket ROS-analyse er digitale temakart. Norkart tilrettelegger temadata bl.a. fra Det offentlige kartgrunnlag (DOK), samt andre nyttige avlede datasett fra analyser.

Vi tilbyr data i brukervennlige GISLINE web innsynsløsninger, men og lokalt lagrede databaser for mer avansert bruk innen analyse og simulering.

Typiske «pakkeløsninger» der Norkart har levert ROS-tjenester til kommuner består normalt av etablering av GIS-løsning med kart- og temadata, ferdige oppsatte analyser, tilrettelegging av befolkningsdata og opplæring i metodikk.

Klimaendringer

Klimaendringer har de seinere årene medført ekstremvær mange steder i Norge. Visualisering av potensielle konsekvenser og risiko, bidrar til at kommunene kan forberede seg og øve.

For å vurdere om et område er utsatt for flom, skred, høy vannstand etc, har Norkart utviklet GISLINE Beredskap. Løsningen kombinerer avansert GIS-funksjonalitet og simuleringsmetodikk fra Powersim Software.

Denne kombinasjonen gir et svært kraftig verktøy som også kan benyttes innen arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Resultatet er avanserte analyser som modellerer havnivå (havstigning, stormflo og simulering av bølger), vannansamling og ras, samt utslipp av gass.

Når uønskede hendelser inntreffer

Når en uønsket hendelse inntreffer, skal kommunen gjennom planlegging og øvelse være godt forberedt. For å ha oversikt over situasjonen og koordinere alle ressurser, må kommunene ha gode verktøy for å kunne ta de riktige beslutningene.

Mange kommuner benytter krisestøtte verktøyet CIM for å ivareta situasjonen på en strukturert måte. Løsningen består av mange moduler, og en vesentlig komponent er kartmodulen som Norkart bidrar med. Denne sikrer god oversikt, samt kontroll med informasjonsflyten internt og eksternt under en hendelse.

Befolkningsvarsling er et annet viktige verktøy i beredskapssammenheng. Norkart integrerer GISLINE mot ulike varslingssystem, og har i tillegg et meldingssystem for både intern bruk, samt innbyggermelding for ekstern bruk.

Fred Runar Fjelltveit

Kundeansvarlig

Tlf. 970 98 432

fred.runar.fjelltveit@norkart.no