Ved taksering og omsetning av eiendommer er geografisk informasjon svært viktig for å fremstille objektive fakta om eiendommen. Ulike datasett beskriver informasjon som er viktig for verdifastsettelsen, som for eksempel beliggenhet, solforhold, utfordringer i grunnen, skredfare, flomfare, støy, antikvariske forhold, og nærhet til butikk og barnehage.

En tradisjonell meglerpakke leveres fra kommunen som en rekke PDF-dokumenter med informasjon fra grunnkart, matrikkel, plankart/planregister, samt ferdigattester, byggetegninger og restanser/legalpant.

Kommuner og IKS’er bruker gjerne mye tid i ulike fagsystemer for å manuelt produsere dokumentene som inngår i en meglerpakke. Dette er et område hvor det er stort potensiale for effektivisering og forbedring av tjenester.

Norkart Produktportal, ordrebehandler og automatisering forenkler produksjon og distribusjon av disse dataene og forbedrer kvaliteten.

 

Produktportal

Norkart Produktportal er en løsning for formidling av eiendomsinformasjon til markedet. Mer informasjon finner du her

Norkart har utviklet et system som effektivt kan formidle informasjon eiendomsmarkedet etterspør. Norkart har rettigheter til grunnbok og matrikkel. Vi har også bygget opp et geografisk datavarehus med en rekke nasjonale datasett. Systemet er bygget på moderne teknologi, med utstrakt bruk av tjenester for integrasjon.  Vi har kunder over hele landet som etterspør informasjon – og vil gjerne ha din organisasjon som leverandør av informasjon til systemet.

Eksempler på leverandører vi tegner avtale med:

 • Kommuner
 • IKS
 • Borettslag
 • Boligbyggerlag

 

 

Automatisering

Løsningen vi tilbyr kan helautomatisk produsere rapporter om eksempelvis skredfare, kulturminner samt ulike typer kart og planinformasjon. Det er også mulig å hente informasjon og rapporter fra avgiftssystemet i kommunen om Gebyr, VA, E-skatt og feiing.

Automatikken gjør at Meglerpakken kan leveres raskere enn før, og med standardisert innhold og utseende. Norkart kan i tillegg tilby rapporter fra grunnbok og matrikkel med umiddelbar leveranse.

Innføring av automatisering gir høy gevinst for kommune/IKS.  Tidligere måtte mange personer fra ulike avdelinger bruke tid på å fremskaffe og produsere informasjon manuelt. Etter innføring av automatisering kan en mindre gruppe personer betjene en mer effektiv tjeneste.

I tillegg til helautomatisk produksjon, støtter løsningen integrasjon mot andre systemer i kommunen. Dokumenter kan overføres effektivt fra BraArkiv, Documaster og WebLager. For produksjon av andre dokumenter er det laget fleksible maler som styres av kommunen selv. Det er også støtte mot NOIS sin løsning for automatisering.

Norkart inngår avtaler med stadig flere kommuner og interkommunale samarbeid om formidling av deres data. En viktig brikke for å lykkes med automatisering er samarbeid med våre konkurrenter for å skape best mulig dataflyt mellom systemene som brukes til å forvalte aktuell informasjon. Løsningen kan kobles til Infoland, og leverer automatisk produkter som bestilles derfra.

Ordrebehandler

Det er mange aktører i markedet som ønsker å kjøpe eiendomsinformasjon fra kommunene. Norkart er bevisst på utfordringene kommunen står ovenfor i dag, hvor det fremmes krav fra leverandører/formidlere om at kommunale saksbehandlere aktivt må benytte programvaren til formidler for å levere sine produkter. Norkart tilbyr derfor en felles ordrebehandler til kommunen som kan behandle bestillinger fra alle formidlere i markedet.  Dette gjør det enklere for kommunen å unngå forskjellsbehandling i markedet, som er forbudt i henhold til offentlighetslovens § 2-6. Samtidig kan kommunen selv velge det verktøyet de ønsker å benytte til å gjøre leveransen.

Norkart Produktportal kan enkelt håndtere ordrer fra alle formidlere i ett felles system. Kommunen vil da kunne tilby en webtjeneste ut til de formidlere som man har avtale med. Alle bestillinger fra aktørene vil bli behandlet i ordrebehandleren. Kommunen er kun ansvarlig for innholdet i sin meglerpakke.

Når bestillinger gjøres av en sluttbruker (f.eks en megler) i fagsystemet til megler vil bestilling komme inn som en ordre inn i portalen.  Dette gjelder enten produktene blir produsert automatisk, manuelt eller i kombinasjon. Når kommunen er ferdig med ordren vil den bli overlevert tilbake til fagsystemet til megler.

Norkart hjelper kommunen med å bli en profesjonell leverandør av data til næringslivet, ved å levere et effektivt og moderne verktøy for å distribuere de data som kommunene forvalter, ut til samfunnet.

Kundeomtaler

Les hele saken om Orkdal kommune og automatiseringsløsninger HER.

Orkdal kommune valgte å ta i bruk Norkarts automatiseringsløsninger for megleropplysninger våren 2018. Samtidig fikk vi testet ut felles ordregenerator. Vi opplevde at det tidligere ble brukt mye tid og ressurser på leveranser av megleropplysninger, og så et stor potensiale i at automatisering kunne frigjøre ressurser. Vi opplevde fort at felles ordrebehandler var et meget godt verktøy for administrering og behandling av ordrer. For oppgaver som ikke er automatisert, benytter vi oss av dokumentmaler. Disse malene effektiviserer også mange av de “manuelle” oppgavene. Ved bruk av Norkarts automatiseringsløsninger og ordresystem har vi langt på vei halvert arbeidsmengden vi hadde med utlevering av megleropplysninger. Produktene vi leverer ut har nå også blitt bedre og presenteres på en mer ryddig og oversiktlig måte.  Vi har fått flere gode tilbakemeldinger fra meglere på dette.

Vi opplever i dag at kommunen ikke har “styringen” når det gjelder utlevering av megleropplysninger. Mangel på åpne løsninger har medført at vi har vært nødt til å forholde oss til 3 ulike klienter for å behandle ordrer. Dette medfører mye merarbeid for oss og vi ønsker selv å velge hvordan vi utleverer data og hvordan ordrene skal behandles. Samtidig ønsker vi at alle aktører skal få lik tilgang og samme pris for de produktene vi leverer ut. Som en mellomstor kommune har vi ikke ressurser til å utvikle denne typen løsninger selv. Vi har derfor valgt å ta i bruk felles ordrebehandler for å ta tilbake “styringen” på utlevering av offentlig informasjon til meglerne. Skal vi få utnyttet automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fult ut, er vi avhengig av å kunne sette premissene selv, noe vi tror vi kan få til gjennom felles ordrebehandler.

Christian Bonvik
Geodataansvarlig

 

 

Kommunevåpen JPG format

Vi i Alta kommune leverer all informasjon tilknyttet meglerpakker og lignende produkter gjennom e-Portal, og hovedtyngden av produktene er nå automatisert gjennom Norkarts løsning. ePortal sitt brukergrensesnitt, tilrettelagte løsninger og tilpassede dokumentmaler er så gode og fleksible at vi bruker portalen også til leveranser av manuelle produkter som Legalpant, Målebrev, Bygningstegninger og Brukstillatelse og ferdigattest.

Norkart og automatiseringsløsningen har bidratt til at vi har mer enn halvert arbeidstiden vi bruker på meglerpakke-leveranser, og at kvaliteten på leveransene våre er høyere. Med e-Portal og tilhørende automatisering er det mindre risiko for feil i produktene, og produktene som leveres fra oss har et mer ensartet oppsett i og med at de automatiserte og manuelle produktene er laget på samme mal. Vi har også fått mulighet å forbedre og videreutvikle enkelte av våre produkter til stor glede for meglerne som bruker produktene.

Da vi begynte samarbeidet med Norkart og tok i bruk deres automatiseringsløsning startet vi forsiktig med bare noen få automatiserte produkter som vi selv kontrollerte og godkjente. Nå blir alle automatiserte produkter også automatisk godkjent slik at vi kun bruker tid på de fire manuelle produktene våre.

Roy Knutsen
Fagansvarlig Geodata

 

 

Nittedal kommune leverer «meglerpakke» til både Norkart og Infoland (Ambita) sine løsninger.  Vi tok i bruk automatisk produksjon fra Norkart for begge løsningene  2.januar 2017.
Automatikken fungerer veldig bra og er svært tidsbesparende. Vi er da også færre som bruker tid på å produsere opplysninger. Den gjør også at feilkildene er minimale og at en sikrer at det er opplysningene som er registrert som blir hentet. Dette gjør oss mer effektive og at de opplysningene som går automatisk kan sluttføres og ekspederes raskere.

Dag Wågen
Avdelingsingeniør

 

Bodø kommune har siden høsten 2016 hatt et samarbeid med Norkart med tanke på å automatisere flest mulig av produktene i meglerpakken.
Før Norkart henvendte seg til oss hadde vi et samarbeid med Ambita Infoland. Etter mange år med manuell produksjon så vi at vi var sårbare i ferietiden og ved sykdomsfravær.

Forutsetningen for et samarbeid med Norkart var at produktene som ble automatisert også skulle kunne leveres til nåværende og fremtidige leverandører av megleropplysninger.
Etter hvert som Norkart automatiserte nye produkter ble disse lastet opp i ordrene.  Men før produktene ble endelig godkjent ble de i starten manuelt kontrollert og godkjent av saksbehandlere. Da vi etter hvert erfarte at det kun var et fåtall av produktene som ikke ble levert som forutsatt, valgte vi å levere uten kontroll. Det vil fortsatt være en del produkter som må hentes manuelt i kommunens arkiv og saksbehandlingssystem.

Et godt samarbeidet mellom Norkart og Ambita Infoland var også forutsetningen for at dette skal fungere for Bodø kommune.  Ambita Infolands ordrer lages nå i e-Portal, for så å overføres automatisk.

Automatiseringen bidrar til raskere levering på deler av ordren, og bedre service for våre kunder.
Vi er også i større grad mindre avhengig av enkeltpersoner.

Oversikt over automatiske produkter:

 • Eiendomsinformasjon
 • Opplysninger om eiendomsskatt
 • Grunnkart
 • Gjeldende arealplaner med bestemmelser
 • Kommuneplan
 • Tilknytning til offentlig vann og kloakk samt vannmåler
 • Avkjørsel til eiendom
 • Kommunale eiendomsgebyrer

Disse produktene må fremdeles produseres manuelt:

 • Godkjente bygningstegninger
 • Ferdigattest
 • Midlertidig brukstillatelse
 • Legalpant

 

Jørgen Hansen
Leder – GIS-seksjonen – Geodatakontoret

 

 

Balsfjord kommune har brukt Norkart sin løsning for automatisering av meglerinformasjon siden juli 2017. Vi leverer nå våre meglerpakker gjennom både Norkart sin løsning og Ambita Infoland, og er svært fornøyd med løsninga. Vi sparer masse tid og det har effektivisert vår arbeidsdag betraktelig, da de fleste rapportene hentes automatisk.
Ettersom vi også har digitalisert vårt byggesaksarkiv trenger vi ikke lenger å forlate kontorplassen og «springe huset rundt» for å samle de nødvendige opplysningene. Det hele er gjort på ca. 10 minutter. Vi opplever også at meglerne er svært fornøyde med løsninga da de får raskt svar, og vi er ikke lenger avhengig av enkeltpersoner. Opplysningene hentes direkte fra våre fagsystemer, og det gjør at feilkildene er minimale.

Therese Pettersen
Servicetorg/arkivleder

 

Vil du lære mer?

Norkart holder gratis webinar for deg som ønsker å lære mer om automatisering av meglerinformasjon. Gjennomførte webinarer legges ut på vår kanal på GoToStage. På GoToStage er våre webinarer alltid tilgjengelige – alt du behøver å gjøre er å registrere din mailadresse.

På vår kunnskapskanal er webinarene alltid tilgjengelig for deg.

Våre eksperter på meglerinformasjon holder – med jevne mellomrom gratis webinar om emnet. Datoer, emner og påmelding finner du på våre kurssider.

Kontakt

Kontakt oss

Ta kontakt med din kundeansvarlig, eventuelt meglerpakke@norkart.no, dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i gang med automatisering eller formidling av data gjennom vår løsning.