plan Banner

Kart, plan og geodata

eKart – ditt beslutningsverktøy

eKart

En fleksibel webløsning for alle typer virksomheter

eKart er en fleksibel webløsning som passer alle typer virksomheter. Norkart tilpasser eKart til hvert enkelt behov og de oppgavene som skal løses. Det er mulig å administrere løsningen selv, eller man kan la Norkart administrere innholdet som er viktig for din bedrift.

eKart er en frittstående kartløsning for nettlesere, og gir mulighet for integrering i andre web-baserte systemer. For dere som forvalter egne data eller har behov for å bygge opp geografiske databaser, kan vi i tillegg tilby avansert GIS gjennom GISLINE eller QGIS.

Som basis i eKart ligger bakgrunnskartet, det samme man finner igjen på bl.a. Finn.no og 1881, med mulighet for flyfoto, hybrid, men også gråtone. I tillegg er historiske flyfoto en opsjon her.

Løsningen kan tilpasses med kartlag, analyser, tjenester, koblinger og verktøy. Her kan man f.eks. velge blant kartlag som plandata, temadata/ROS-data (rasfare, skredfare, kvikkleire, radon, flom, trafikk, støy, Sefrak etc), omsetninger, ubebygde tomter, eiendomsgrenser, gnr/bnr, demografi (befolkning, utdannelse, kretser, alder, kriminalitet etc), takhelning/takvinkel (for solcelleberegning), byggareal, boareal, m.m.

Vi har flere analyser tilgjengelig, og de som kanskje er mest interessante er planaanalyse og områdeanalyse. Dessuten kan man gjøre terrengprofiler, påtegninger (m/mål), deling, import/eksport av kml, utskrift, kjøre ruteplanlegger, få tegnforklaring, kobling mot andre tjenester som streetview, e-Torg og 3D visning.

Dersom du ønsker å vite mer om eKart, eller ønsker et tilbud på løsningen, ta kontakt allerede i dag!

Eksempler på temadata du kan se i ditt eKart:

 • Samfunnssikkerhet

  Flomsoner

  Jord- og flomskred, aktsomhetsområder

  Flom – aktsomhetsområder

  Store fjellskred

  Statens vegvesens kvikkleiredata

  Flomhendelser

  Stormflo

  Radon aktsomhet

  Mulighet for marin leire

  Snøskred, aktsomhetsområder

  Kvikkleire faresoner

  Steinsprang, aktsomhetsområder

  Aktsomhetskart for snø og steinskred

  Brannstasjoner

  Skredfaresoner

  Skredhendelser

  Skred ved hus
 • Kultur

  Sefrak

  Enkeltminner

  Brannsmitte

  Lokaliteter

  Kulturmiljøer

  Freda Bygg

  Sikringssoner

  Tette trehusmiljø

 • Natur og miljø

  Leveområder

  Trekk

  Kalvingsområder

  Beiteområder

  Dekningskart

  Forskjellige lokalitetskvaliteter

  Svært høy lokalitetskvalitet

  Naturvernområder

  Foreslåtte naturvernområder

  Kulturlandskap – utvalgte

  Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

  Naturtyper i Norge – Landskap

  Nasjonalt viktige arter

  Villreinområder

  Utvalgte naturtyper

  Naturtyper etter DN’s håndbøker

  Fjordkatalogen

  Koraller

  Verneplan for vassdrag

  Vannforekomster

  Støykartlegging veg etter T-1442

  Strategisk støykartlegging veg

  Støysoner

  Forurenset grunn

  Hjort (Cervus elaphus)
 • Samferdsel

  Stikkrenne/Kulvert

  Ferist

  Skiltpunkt

  Bruer

  Snøscooterløyper

  Banenettverk

  Tunneler

  Belysningspunkt

  Byggerestriksjoner fra Avinor

  Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

  Lufthavn – Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

  Rekkverk

  Årsdøgnstrafikk

  Fartsgrenser

  Trafikkulykker

  Vegdekke

  Barmarksløyper

  Fartsdempere

  Gangfelt

  MHV-trafikk
 • Ubebygd eiendom

  Oversikt

  Analyser

  Eiendom

  Regulering

  Planbestemmelser

  Temadata

  Omsetninger

  3D

  Terrengprofil

  m.m.

Befolkningsinformasjon:

For organisasjoner som har brukstillatelse til befolkningsdata, kan Norkart levere befolkningsdata per adresse. Dette kan leveres som dataleveranser via SFTP eller for bruk i eKart.

Vi har også mulighet for å tilby demografidata fra SSB på grunnkretsnivå eller som befolkningsrutenettDisse dataene har ingen personvernmessige begrensninger. 

Enkelt å samarbeide – enkelt å dele

Ved hjelp av Norkart Tjenestepanel kan hver bruker innad i organisasjonen sette opp sitt eget kart, og jobbe med egne versjoner og kartlag tilpasset sitt behov.

Direkte i eKart kan man også dele utsnitt, også med påtegninger, til andre i bedriften/organisasjonen, som har tilgang til løsningen.

Audun Toften

Kundeansvarlig næringsliv

Tlf. 977 47 798

audun.toften@norkart.no