cloudcloudcloud

Kart, plan og geodata

eKart – ditt beslutningsverktøy

eKart

En fleksibel webløsning for alle typer virksomheter

eKart er en fleksibel webløsning som passer alle typer virksomheter, fra store statsetater til mindre private foretak. Norkart tilpasser eKart til hvert enkelt behov og de oppgavene som skal løses. Det er muligheter til å administrere løsningen selv gjennom Norkart Tjenestepanel, eller man kan la Norkart administrere innholdet som er viktig for din bedrift.

eKart er en frittstående kartløsning for nettlesere, og gir mulighet for integrering i andre web-baserte systemer. For dere som forvalter egne data eller har behov for å bygge opp geografiske databaser, kan vi i tillegg tilby avansert GIS gjennom GISLINE eller QGIS.

Dersom du ønsker å vite mer om eKart, ta kontakt for en uforpliktende samtale i dag!
 • Situasjonskart

  Nabo- og eiendomsliste

  Planoversikt

Eksempler på temadata du kan se i ditt eKart:

 • Samfunnssikkerhet

  Flomsoner

  Jord- og flomskred, aktsomhetsområder

  Flom – aktsomhetsområder

  Store fjellskred

  Statens vegvesens kvikkleiredata

  Flomhendelser

  Stormflo

  Radon aktsomhet

  Mulighet for marin leire

  Snøskred, aktsomhetsområder

  Kvikkleire faresoner

  Steinsprang, aktsomhetsområder

  Aktsomhetskart for snø og steinskred

  Brannstasjoner

  Skredfaresoner

  Skredhendelser

  Skred ved hus
 • Kultur

  Sefrak

  Enkeltminner

  Brannsmitte

  Lokaliteter

  Kulturmiljøer

  Freda Bygg

  Sikringssoner

  Tette trehusmiljø

 • Natur og miljø

  Leveområder

  Trekk

  Kalvingsområder

  Beiteområder

  Dekningskart

  Forskjellige lokalitetskvaliteter

  Svært høy lokalitetskvalitet

  Naturvernområder

  Foreslåtte naturvernområder

  Kulturlandskap – utvalgte

  Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

  Naturtyper i Norge – Landskap

  Nasjonalt viktige arter

  Villreinområder

  Utvalgte naturtyper

  Naturtyper etter DN’s håndbøker

  Fjordkatalogen

  Koraller

  Verneplan for vassdrag

  Vannforekomster

  Støykartlegging veg etter T-1442

  Strategisk støykartlegging veg

  Støysoner

  Forurenset grunn

  Hjort (Cervus elaphus)
 • Samferdsel

  Stikkrenne/Kulvert

  Ferist

  Skiltpunkt

  Bruer

  Snøscooterløyper

  Banenettverk

  Tunneler

  Belysningspunkt

  Byggerestriksjoner fra Avinor

  Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

  Lufthavn – Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

  Rekkverk

  Årsdøgnstrafikk

  Fartsgrenser

  Trafikkulykker

  Vegdekke

  Barmarksløyper

  Fartsdempere

  Gangfelt

  MHV-trafikk

Befolkningsinformasjon:

For organisasjoner som har brukstillatelse til befolkningsdata, kan Norkart levere befolkningsdata per adresse. Dette kan leveres som dataleveranser via SFTP eller for bruk i eKart.

Vi har også mulighet for å tilby demografidata fra SSB på grunnkretsnivå eller som befolkningsrutenettDisse dataene har ingen personvernmessige begrensninger. 

Enkelt å samarbeide – enkelt å dele

Ved hjelp av Norkart Tjenestepanel kan hver bruker innad i organisasjonen sette opp sitt eget kart, og jobbe med egne versjoner og kartlag tilpasset sitt behov.

Eirik Askjer

Kundeansvarlig - Stat & Næringsliv

Tlf. 986 42 732

eirik.askjer@norkart.no