Gå til hovedinnhold

Tilbud om bistand til planvask
Oppmåling

Vi ønsker med dette å informere om at Holth & Winge og Norkart har inngått et samarbeid, hvor vi tilbyr kommuner bistand i arbeidet med revisjon av vedtatte arealplaner (planvask).

Holth & Winge består av jurister med spisskompetanse innen plan- og bygningsrett. Vi tilbyr blant annet kurs og juridiske utredninger. Siden valget høsten 2023, har om lag 100 kommuner gjennomført politikerskolen med Holth & Winge. Norkart er gjennom sitt datavarehus og arealplaner.no, Norges ledende aktør innen digitale plan- og karttjenester. Sammen har Holth & Winge og Norkart spesialisert seg på planrevisjon, blant annet i prosjektet «Operasjon planvask» finansiert av Norges forskningsråd og ved å utarbeide en veileder om planrevisjon på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (leveres i april 2024).

Grunnlag for å vurdere planedringer
De fleste kommuner har avsatt eller regulert langt mer utbyggingsreserver, enn det som er ønskelig eller realistisk å gjennomføre. Mange av planene er vedtatt uten den kunnskap vi har i dag innen klima og natur, fare og risiko og ut fra hva som er hensiktsmessige utbyggingsløsninger.

En gjennomgang av slike planer gir kommunene et grunnlag for å vurdere planendringer. Kommunene kan ta ut områder som av ulike grunner ikke er aktuelle som utbyggingsområder, noe som vil kunne ha stor samfunnsnytte. I tillegg til å sikre naturkvalitetene i slike områder, vil en planrevisjon også kunne skape større forutsigbarhet for utbyggere med hensyn til hvilke områder i kommunen det i dag er politisk aksept for å videreutvikle.

Oppfordres til å gjennomgå arealplaner
Regjeringen har slått fast i de Nasjonale forventningene at alle kommuner bør gjennomgå vedtatte arealplaner og vurdere om tidligere godkjent arealbruk skal endres av hensyn til klima, naturmangfold, kulturmiljø, jordvern, reindrift, klimatilpasning, samfunnssikkerhet og et hensiktsmessig utbyggingsmønster. I dette ligger en forventing om at kommunene kartlegger og vurderer vedtatte planer for fremtidig utbygging.

Vi erfarer at mange kommuner synes det er krevende å gjennomføre en planrevisjon, samt at det er usikkerhet knyttet til både prosess og virkninger av beslutningene som tas. Vi erfarer også at mange lokalpolitikere er skeptiske til å foreta en ny vurdering av allerede vedtatte planer, noe som ofte skyldes manglende kunnskap om hvilke samfunnsgevinster som kan oppnås ved å oppdatere gjeldende plangrunnlag.

Skjerm MittInnspill Admin

Regjeringen har slått fast i de Nasjonale forventningene at alle kommuner bør gjennomgå vedtatte arealplaner og vurdere om tidligere godkjent arealbruk skal endres av hensyn til klima, natur, kultur, og utbyggingsbehov.

 

Holth_Winge

 


Holth & Winge og Norkart ønsker å bidra til at kommunene gis et best mulig faglig grunnlag for å gjennomføre en planrevisjon. Vi tilbyr derfor bistand til alle kommuner som har behov for hjelp. Dette i form av to arbeidspakker:


Map_Layer_transparent
Arbeidspakke 1
• Oppstartssamtale.
• Individuelt web-kurs med Holth & Winge (2-3 timer).
• Kartledding av alle planer med utbyggingsreserver.
• Oversikt over arealtyper og arealverdier.
• Sluttrapport med anbefaling rundt videre arbeid.

PRIS: kr 99.000,- ekskl. mva.

Den første arbeidspakken
består av en opplæringsdel og en kartleggingsanalyse. For det første vil vi gjennom samtaler og kurs gi kommunen faglig trygghet til å kunne ta fatt på revisjonsprosessen. For det andre vil vi kartlegge alle områder i kommuneplanens arealdel som er avsatt til utbygging, samt alle reguleringsplaner med utbyggingsformål som ikke er påbegynt eller kun delvis gjennomført. Det foretas deretter en analyse av de aktuelle områdene, med hensyn til å kartlegge arealverdiene.

Arbeidet vil fremstilles i en særskilt rapport til kommunen, med en samlet fremstilling av kommunens utbyggingsreserver. Hensikten er å gi kommunen grunnlag til å foreta en nærmere vurdering av områdene med utbyggingsreserver. Arbeidspakken kan bestilles direkte, uten offentlig anbudskonkurranse.
 

 


Map_Polygon
Arbeidspakke 2
• Faglig gjennomgang av planer med utbyggingsreserver.
• Evaluering av planene ut fra forhåndssatte kriterier.
• Bistand til prosess.
• Sluttrapport med evalueringsresultat.


PRIS: Krever offentlig anbud.

Den andre arbeidspakken
er en oppfølging av kartleggingsarbeidet, og tilbys kommuner som ønsker bistand til å vurdere områdene avsatt eller regulert til utbygging. Her utfører vi en analyse av de kartlagte områdene med utbyggingsreserver, hvor hvert område vurderes ut fra en rekke forhåndssatte kriterier innenfor temaområdene; bevaringshensyn, sikkerhetshensyn og utbyggingshensyn.

Kommunen vil motta en samlet rapport som inneholder en vurdering av hvert område, som vil gi grunnlag for å ta stilling til om de avsatte eller regulerte byggeområdene bør tilbakeføres eller ikke. Arbeidet vil skje i tett dialog med kommunen, og vi vil hjelpe kommunen med faglige råd knyttet til revisjonsprosessen, herunder varsling, medvirkning og innstillinger til politisk behandling. Bestilling av en slik arbeidspakke krever anbud iht. lov om offentlig anskaffelser.


Tilpasning og erfaringsdeling
Kommunene har ulik erfaring med gjennomføring av planrevisjon. Mens enkelte kommuner allerede har tatt ut avsatte eller regulerte utbyggingsområder, er planrevisjon nokså fremmed for andre kommuner. Vi vil derfor tilby vår bistand ut fra de behov den enkelte kommune har, og vil kunne tilpasse arbeidspakkene slik at arbeidet blir mest mulig rettet mot de utfordringer den enkelte kommune står overfor. Vi har ambisjon om å invitere de som gjennomfører en planvask til å bli med i regionale nettverk. Tanken er å lage en digital møteplass for erfaringsutveksling kommunene imellom, hvor vi diskuterer erfaringer og aktuelle problemstillinger. Nettverkene vil samles 2-3 ganger pr år.