Bærekraft i Norkart

Om bærekraft

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerer bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnpilarer; økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. Kjernen i bærekraftig utvikling er nødvendigheten av å behandle disse tre grunnpilarene i sammenheng. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. Alle tre må være tilfredsstillende ivaretatt, over hele kloden.

Hensynet til bærekraft er en naturlig del av Norkarts visjon og skal prege hvordan Norkart utvikler seg som selskap- og samfunnsaktør. Vi arbeider kontinuerlig med å integrere bærekraft på en stadig mer helhetlig måte i selskapets samlede virksomhet.

Sosiale forhold & samfunnsansvar

Norkart har kunnskap, erfaring og produktene som bidrar til at våre kunder kan effektivisere og bruke ressursene på en smartere og mer bærekraftig måte. Gode digitale tjenester for kommuner, innbygger og næringsliv bidrar til effektive samfunn med lavere karbonavtrykk.

Norkart har et viktig samfunnsansvar i å kunne tilby kunnskap innenfor våre fagområder. Kunnskapen vår kommer til utrykk gjennom våre programvareprodukter og tjenester. Disse bidrar til en bærekraftig fremtid.

Kunnskap er en viktig grunnpilar i Norkart og vi jobber målrettet for å videreutvikle, tilby og forbedre vår kunnskap. Norkart har etablert «Norkart Sommer», som hvert år tilbyr et tosifret antall studenter mulighet for arbeidserfaring ved siden av studiene.

Arbeidskraft er en knapphetsfaktor i Norge, og aldersfremskrivninger viser at vi vil få betydelig underskudd på kompetanse. Dette innebærer at Norkart tilrettelegger for at alle ansatte, det være seg nyutdannede og eldre arbeidstakere, skal ha meningsfulle arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. I Norkart oppfordrer vi arbeidstakere med restarbeidsevne (og ønske) til å arbeide hos oss utover almenn pensjonsalder.

Økonomiske forhold

I Norkart har vi gode lønns og arbeidsvilkår. Vi arbeider for at alle ansatte skal kunne leve gode liv, i samsvar med samfunnets forventninger til oss. Norkart har gode ordninger for ansatte i tilfelle sykdom, permisjoner eller andre betydningsfulle livshendelser.

Norkarts kundeforhold er basert på offentlige avtaler og standarder. Dette stiller høye krav til oss om etisk adferd og handlemønster. Derfor har vi nulltoleranse for korrupsjon og eller andre former for adferd som skulle gi oss utilbørlige fordeler.

Miljømessige forhold

Norkart jobber målrettet for å redusere vårt miljø- og karbonavtrykk. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter. Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er også anerkjent av EU som første nasjonale miljøordning.

Norkart AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn på samtlige kontorsteder i 2011, en status vi har opprettholdt siden den gang med siste resertifisering i 2022, da etter hovedkontor-modellen. Miljøfyrtårn har vist seg å være et svært godt verktøy både for å bedre vår miljømessige profil og å dokumentere resultatene vi oppnår og effekten av disse.

Miljøteamet består i dag av Zsuzsa Fey som miljøansvarlig i Oslo/Skøyen, Hilde L. Jacobsen som miljøansvarlig i Bergen, Daniel Eriksen som miljøansvarlig i Trondheim, Mia R. G. Johannessen som miljøansvarlig for Lillehammer og Maléne Peterson som miljøansvarlig i Kristiansand. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her.

Miljøfyrtårn