Workshop

Tillitbasert ledelse

Etter avtale

Informasjon

Hva er du redd for?

Både digitaliseringssatsingen og tillitsbasert ledelse trenger modige ledere. Blir du med?

«Mål- og resultatstyring (MRS) er det grunnleggende styringsprinsippet i kommunale virksomheter. Overordnede mål skal fastsettes politisk og konkretiseres slik at de kan følges opp med nødvendige utviklings- og forbedringstiltak – og dessuten ansvarliggjøre den som er ansvarlig.
MRS har ikke holdt løftet sitt om mer effektiv styring og større frihet. Stadig flere stiller også spørsmålstegn ved om dagens modeller for offentlig forvaltning evner å levere stadig mer komplekse tjenester med økende grad av spesialisering, utvidete teknologiske muligheter, og en mer mangfoldig befolkning.

Tillitsreform er ikke en enhetlig modell som kan settes i verk på tvers av kommunale virksomheter. Tilnærmingen er grunnleggende fleksibel og handler i stor grad om å desentralisere beslutninger og åpne for ulike løsninger» (iflg. Perspektivnotat fra Tankesmien Agenda, 2016).

ITre konkrete grep er nødvendige komponenter:
– rammebevilgninger med frihet innenfor budsjettene og mellom år
– mer autonome medarbeidere, og opprydding i regler og dokumentasjonskrav.
– Modige og rådgivende ledere

«Den samskapende kommune» (kommune 3.0) er oppfølgeren av «Kommune 2.0». Siste nevnte kjenner du godt. Dette er den tjenesteytende kommune der politikere setter mål på vegne av innbyggere og fastlegger økonomiske rammer i dialog med fagfolk som leverandører og ‘kunder’ dere (innbyggere). Den samskapende kommune (Kommune 3.0) har oppstått i en erkjenning av at de store og komplekse oppgåvene som ligger til kommunal sektor i dag ikke kan løses gjennom en leverandør-kunde logikk aleine. Samskaping har fokus på kreative løsinger og fellesskapet: direkte involvering av næringslivet, frivillige, politikere og ledere og ansatte. Dette medfører en paradigmeskifte.

I workshoppen kobler vi digitaliseringssatsingen mot tillitbasertledere

Program og arbeidsform på kurset
Workshop består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser.

Læringspunkter

  • Lynrask om New Public Management, MRS, og tillitsbasert ledelse
  • Hva betyr digitaliseringssatsingen i kommuner og tillitsbasert ledelse for meg som leder, ansatt og tillitsvalgt
  • God historier og kritiske suksessfaktorer
  • Hvordan settes tillitsbasert ledelse i gang

Hvem bør delta?
Kommunalsjefer, tjenesteledere, fagledere, teamledere, digitaliseringsledere og prosjektledere.

Kontaktpersoner:

Marielle Doms

Tlf. 952 64 104
marielle.doms@norkart.no

Foreleser

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.

Marielle Doms

Marielle er utdannet som sivilingeniør fra Landbruksuniversitet i Wageningen, Nederland, med tilleggsstudium i ledelse. Siden 2018 jobber hun i Norkart som rådgiver og prosjektleder.

Før hun startet i Norkart jobbet hun som avdelingsleder Geodata i Sortland kommune. Hun jobbet med GIS i nesten 30 år på forskjellige universiteter, forskningsstasjon, Slovakiske Miljødepartementet, som produksjonleder i det nederlandske forsvaret og som enhetsleder i en nederlandsk geomatikkbedrift spesialisert i GIS-utdanning og -tjenester.

Hennes GIS erfaring dekker hele fagfeltets bredde, fra databehandling/-fangst, opplæring, koding/utvikling, analyser, rådgiving, implementeringsprosesser som prosjektledelse og (endrings)ledelse.