Workshop

Kartlegging digitale utfordringer

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Hva er de største utfordringene for å lykkes med digital omstilling i teknisk sektor? 

For det første er det viktig å se helheten i digital transformasjon, det handler ikke bare om teknologi. De store gevinstene vil oppstå i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. – Ikke hver for seg.

Digitalisering handler 20% om teknologi og 80% om organisasjonsutvikling.

Workshopen består av tre deler:
1. Kartlegging av utfordringer på teknisk i kommunene (løsningsorientert gruppearbeid)
2. Løsningsforslag som danner grunnlag for «prosjektoversikt» med antatte gevinster og prioritering (drøfting i grupper)
3. Hvilke prosjekter kan gi god gevinst for innbyggere? (utarbeiding av handlingsplan) og nasjonale prosjekter på byggesak med fokus på datakvalitet

1. Kartlegg nå-situasjonen
Å definere «hvor vi står i dag» gjør at vi bedre forstår både utfordringsbildet og mulighetsrommet. Videre kan kartleggingen bidra til dialog, felles forståelse av dagens situasjon og forankring av behovet for endring.

Føringer i kommuneplan, budsjetter og strategier vil danne grunnlag for hvordan digitalisering igangsettes og er viktig å kartlegge. En kartlegging kan ellers bestå av:

 • Hvilke fortrinn og utfordringer har vi knyttet til kompetanse?
 • Hva er vår «digitale grunnmur» (registre og kvalitet på disse)?
 • Hvordan skal vi skaffe tid og ressurser til å gjennomføre nødvendige endringer?
 • Hvilke tjenester/prosesser kan forbedres og hvordan?
 • Er det aktuelt å samarbeide med andre (nabokommuner/leverandører osv.)?

 

kartlegg nå-modellD – prosjekter som ikke igangsettes

C – prosjekter «på vent»

B – Prosjekter med klart definerte gevinster

A – Prosjekter med klart definerte gevinster som kan igangsettes straks

Dette er i praksis «prosjekttrakta» – en oversikt over alle aktuelle prosjekter med antatt gevinst og grunnlag for prioriteringer.

2.-3. Gevinstrealisering, plukke ut prosjekter

Gevinstrealisering handler om å jobbe frem prioriterte, gjennomførbare tiltak som sikrer realiserbar gevinst. Uansett ambisjonsnivå kan det være lurt å starte enkelt og smart:

 • Hva har andre gjort og hvor antar vi at de største gevinstene kan realiseres?
 • Utfører vi arbeid som kan automatiseres?
 • Kan vi bruke fellesløsninger og/eller hyllevare der det finnes for å sikre gevinster?

Resultat er en handlingsplan for prosjektene med størst gevinst-potensial. Workshop-delen jobbes etter «problem/løsning» metode med ulike problemer som i neste steg ble forsøkt løst. Deltakerne er selv aktive med å prioritere hvilke temaer som fokuseres på.

Hva vil du oppnå?

 • Motivere deltakere til å bidra aktiv i en digital omstilling, samt skape en forståelse av hva det innebærer.
 • Jobbe frem prioriterte, gjennomførbare tiltak som sikrer realiserbar gevinst.
 • Bidra til å bryte ned siloer mellom fag og avdelinger som er avhengig av å samarbeide for å forbedre en tjeneste.
 • Bruke metoder som involverer deltakere demokratisk, og som kommunen selv enkelt kan ta i bruk selv videre i prosessen.
 • Bidra med ledelse som fag – i en omstillingsfase er det spesielt viktig med gode ledelsesverktøy.
 • Praktisk tilnærming til både metoder og krav til resultat – vi tør å gjøre det enkelt.

Program og arbeidsform på kurset
Norkart har utarbeidet workshopen som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser.

Læringspunkter

 • Hvor ligger største utfordringer med digitalisering av byggesaksbehandling
 • Hvordan kan vi løse største utfordringer med konkrete tiltak
 • Hva er beste prioritering av prosjekter/tiltak med hensyn til lett realiserbare gevinster
 • Hvordan kan digitalisering bidra til for bedre tjenester mot innbygger og mer effektiv saksbehandling

Hvem bør delta?
Avdelingsledere, fagledere og medarbeidere (minimalt saksbehandlere byggesak, naturforvaltning, plan og geodata), kommunalsjef, digitaliseringsleder/-rådgiver.
Workshopen kan gjennomføres med deltagere kun fra din kommune eller regionalt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i workshopen.

Hvem er vi?
Våre rådgivere

Foreleser

Harald Huse

Harald Huse er sivilingeniør innen kartfag (geomatikk) med kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, GIS, databaser, modellering av produktspesifikasjoner/ standardisering, dataflyt, datafangst, analyser og beregninger, utredninger og planarbeid (PBL).

Han har jobbet som rådgiver til en rekke private og offentlige virksomheter i etablering og bruk av digitale geografiske data. Huse har god oversikt over faget og bransjen, samt lang erfaring som leder og prosjektleder.

Han jobber bla. som overordnet prosjektleder i kommune- og regionsreform, som prosjektleder for nasjonal strategigrupper innenfor Geomatikkfag.

Marielle Doms

Marielle er utdannet som sivilingeniør fra Landbruksuniversitet i Wageningen, Nederland, med tilleggsstudium i ledelse. Siden 2018 jobber hun i Norkart som rådgiver og prosjektleder.

Før hun startet i Norkart jobbet hun som avdelingsleder Geodata i Sortland kommune. Hun jobbet med GIS i nesten 30 år på forskjellige universiteter, forskningsstasjon, Slovakiske Miljødepartementet, som produksjonleder i det nederlandske forsvaret og som enhetsleder i en nederlandsk geomatikkbedrift spesialisert i GIS-utdanning og -tjenester.

Hennes GIS erfaring dekker hele fagfeltets bredde, fra databehandling/-fangst, opplæring, koding/utvikling, analyser, rådgiving, implementeringsprosesser som prosjektledelse og (endrings)ledelse.

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.