Workshop

Digital modenhet

1. januar–31. desember, Etter avtale

Informasjon

Hva er min kommunes styrker ved digitalisering og hva kan vi bli bedre på? Hvor digitalt moden er din kommune egentlig? 
Vil du finne ut av dette, så anbefales denne workshopen.

digital modenhetDigitalisering er en banebrytende innovasjon. Et annet eksempel på en banebrytende innovasjon er MTV (Music Television) som ble lansert 1. august 1981 og som endret hele musikkverden. For kommune-Norge er digitalisering en banebrytende innovasjon. Digitalisering forstyrrer eksisterende tankemåte og måten tjenestene tilbys og ytes. Ny teknologi fører til at kommunen skal omforme hvordan kommunen drives, (nye) tjenestene skal ytes, sammen med brukere, innbyggere og næringsliv.

Dette kalles en transformasjon fra en tjenesteytende kommune mot en samskapende kommune. Modenhet defineres som måte kommuner bruker digitale arbeidsmetoder på, samt teknologier for å forbedre prosesser. Hvordan kommuner engasjerer arbeidsstyrken, og samskaper med innbyggere og næringsliv nye kommunale tjenester.

Hva vil du oppnå?
Digital modenhet defineres som måten kommuner bruker digitale arbeidsmetoder på, samt teknologier for å forbedre prosesser. Hvordan kommuner engasjerer arbeidsstyrken, og samskaper med innbyggere og næringsliv ved nye kommunale tjenester. Modenhet handler 20% om teknologi og 80% om organisasjonsutvikling. Norkart har utviklet et enkelt kartleggingsverktøy for å holde et speil mot på kommunens digitalisering. Verktøyet er bl.a. basert på DIFI modenhetsverktøy. I workshopen går vi gjennom dette verktøyet og kartlegger din kommune sammen med dere. Det kartlegges og drøftes om styrkene, forbedringspunktene, muligheter og tiltak.

Modenhetsanalysen kan gjerne brukes for hele kommunen eller for en bestemt sektor, f.eks. teknisk sektor. Modenhetsanalysen er skapt for å vise fram alle berørte områder og som grunnlag til diskusjon i ledergruppen. Hver leder kan gjennomføre sin vurdering, ledergruppen drøfter helheten etterpå.

Workshopen kan gjennomføres med deltagere kun fra din kommune eller regionalt. Ta gerne tar kontakt med oss dersom du er interessert i modenhetskartlegging eller workshop.

Program og arbeidsform på kurset
Norkart har utarbeidet workshopen som består av interaktive foredrag og praktiske gruppeøvelser.

Læringspunkter

  • Suksesshistorier tjenesteyting vs. samskaping, innbyggerperspektiv
  • Hva er du redd for å se muligheter og konsekvenser av digitalisering
  • Gjennomgang og bruk av kartleggingsverktøy digital modenhet
  • «Live» kartlegging av din kommune
  • Analyse av kartleggingen, forskjeller i vurdering (årsakene), hvor er mine kommunens styrker, svakheter og muligheter
  • Tiltaksplan

Hvem bør delta?
Tjenesteledere, avdelingsledere, fagledere, digitaliseringsledere og rådgivere, prosjektledere, teamledere, og kommunalsjefer

Hvem er vi?
Våre rådgivere

Foreleser

Mike Görtz

Mike har siden oktober 2018 jobbet i Norkart som prosjektleder for «Den Digitale Kommune». Før dette var han sektorsjef i Øyer kommune. Han har ellers god ledererfaring på topp- og mellomledernivå fra både statlig og kommunal sektor. Han kombinerer utmerket strategisk ledelse med operasjonelt lederskap.

Mike kjenner Kommune-Norge godt og har lang erfaring med digitalisering og organisasjons- og endringsprosesser. Mike har en militær bakgrunn, er utdannet jurist og har en master i endringsledelse. I tillegg har han gjennomført kommunalsjefsprogrammet fra Norsk Rådmannsforum og Norges Innovasjonsskole.

Marielle Doms

Marielle er utdannet som sivilingeniør fra Landbruksuniversitet i Wageningen, Nederland, med tilleggsstudium i ledelse. Siden 2018 jobber hun i Norkart som rådgiver og prosjektleder.

Før hun startet i Norkart jobbet hun som avdelingsleder Geodata i Sortland kommune. Hun jobbet med GIS i nesten 30 år på forskjellige universiteter, forskningsstasjon, Slovakiske Miljødepartementet, som produksjonleder i det nederlandske forsvaret og som enhetsleder i en nederlandsk geomatikkbedrift spesialisert i GIS-utdanning og -tjenester.

Hennes GIS erfaring dekker hele fagfeltets bredde, fra databehandling/-fangst, opplæring, koding/utvikling, analyser, rådgiving, implementeringsprosesser som prosjektledelse og (endrings)ledelse.