Kultur, likestilling og mangfold i Norkart

I Norkart har vi som mål å gi alle våre ansatte like muligheter for kompetanseutvikling, lønn, fleksibilitet og avansementsmuligheter. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne vil få individuell tilrettelegging av arbeidet.  

I Norkart hadde vi 26 % kvinneandel og 74 % andel menn i 2021. I årene som kommer vil vi fortsette å jobbe for økt mangfold og kvinneandel – både på operativ og ledernivå.  

Likestilling og mangfold
Vi i Norkart jobber for å etterleve diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Selskapet gjennomfører månedlig medarbeiderundersøkelse, der spørsmål tilpasset diskrimineringslovens formål ivaretas.  

Like muligheter og tilrettelegging
Vi har som målsetting å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet nedsatt funksjonsevne enten den er midlertidig eller permanent. Selskapet tilrettelegger for individuell tilpasning etter funksjonsevne, hva angår ergonomi og eventuelt gradert arbeidsmengde. Selskapet har erfaring med å kartlegge behov for fysisk og ergonomisk tilpassede arbeidsforhold og individuelle tilrettelegginger.  

Rekruttering og midlertidig ansatte
Selskapet har som ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver for studenter og unge nyutdannede, så vel som etablerte medarbeidere i øvre alderssjikte. Vi jobber aktivt med rekruttering i alle lag, og har et sterkt trykk mot utdannelsesinstitusjoner i Norge innenfor selskapets fagfelt. I 2021 jobbet 17 studenter i selskapet hvorav 12 studenter gjennom selskapets sommer-internship program, og 5 studenter gjennom konkrete prosjekter.   

Arbeid gjennom ulike livsfaser og situasjoner
Selskapet har som mål å tilrettelegge og ivareta arbeid gjennom hele livssyklusen. Vi har et sterkt ønske om å bevare en arbeidsstokk som speiler samfunnet og favner bredt. Våre ansatte representerer alle kategorier; fra nyutdannede til familieforøkende, i livskriser eller i endring, i sykdom og på vei mot pensjon. Uttak av foreldrepermisjon er viktig for oss, og i 2021 tok 7 menn og 3 kvinner ut til sammen 125 ukers foreldrepermisjon.  

Norkart vektlegger følgende fokus i arbeidet for likestilling og rettferdighet: 

  • Åpenhet og rettferdighet rundt ansettelser ift kjønn, lønn og arbeidsvilkår 
  • Mangfoldsfokus i rekrutteringsprosesser 
  • Kompetanseutvikling i alle faser av ansettelsesforholdet 
  • Tilrettelegging for god balanse mellom arbeid og fritid 
  • Likelønnsprinsippet ivaretas gjennom et etablert lønnssystem, der utdannelse og ansiennitet er basis for rettferdig lønnsutvikling.