Komtek Bannercloudcloudcloud

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform

Vi sørger for datakvalitet og leverer analyser til kommuner og fylker

80 prosent av landets kommuner er kunder av Norkart. Vi sørger for at datakvaliteten sikres ute hos våre kunder når endringene trer i kraft, og vi veileder kundene i prosessen. Dersom du er en berørt kommune, som har GIS-systemer, må du planlegge for en datavask.

Vi hjelper også flere kommuner med å utføre analyser, som de bruker i sine planer.

varsling

Hva slags type analyser gjør vi

health charity

Helse og veldferd

Hva gjør dere med sykehus og legevakt når kommuner eller fylker slås sammen? Vi kan utføre analyser av befolkningsspredning, veinett, avstander, og gi datagrunnlaget dere trenger for å gjøre så gode beslutninger som mulig.

school

Barnehage og skole

Hvordan er barnehagene og skolene plassert i deres nye kommune/fylke? Og hvordan henger dette sammen med befolkningsdata rundt de som går på barnehage og skole i dag, og i morgen? Kanskje har dere for mange, for få, eller kanskje noen bør bli vurdert flyttet.

transport

Transport

Hvordan ser veinettet ut i den nye kommunen, hvor er stasjonene plassert og hva med kollektivtilbudet? For å utarbeide gode transportplaner, trengs godt datagrunnlag, og det kan Norkart hjelpe med.

arealplanning

Arealplanlegging

Hvordan er bosetningsmønsteret i den nye kommunen eller det nye fylket? Kanskje skal to kommuner slås sammen som har helt ulikt bosettelsesmønster.

Hvis vi skal planlegge nye boligfelt, hvor bør de da ligge? Hvordan vil nybygging påvirke kapasitet i for eksempel skolekretser? Bør vi flytte kommunehuset?

God arealplanlegging krever godt beslutningsgrunnlag, og det kan våre analyser gi dere.

vulnerability

Sårbarhetsanalyser:

Et eksempel på dette kan være en overvannsanalyse. Hvis det regner mye, hva og hvem blir berørt? Har kommunen riktig vann og avløpsnett og vannføringsplan? Norkart kan hjelpe med analyser, og lage simuleringer: For eksempel hvis det graves en grøft, kan denne forhindre problemer med overvann?

Norkart kan også se på «hva hvis scenarioer». Hvis scenario x inntreffer, har vi da nok beredskap på sykehus?

Hva koster en analyse? Og hva får du?

Analysene våre koster typisk fra 30 000,- og oppover, avhengig av omfang.

Analyse for arealplanlegging og transportplanlegging

analyse for arealplanning

Pris: 60 000

Hensikt:
Gran kommune og Lunner kommune ønsket å få utført en demografianalyse for en rekke aktuelle målpunkt med avstandssoner fra disse beregnet langs det kjørbare veinettverket. Dette for å kunne legge gode arealplaner og transportplaner for sin nye kommune.

Beskrivelse:
Kommunene ønsket å få svar på antall boenheter, antall personer og aldersfordeling innenfor avstandssonene 0-1 km, 0-2 km og 0-4 km og med utgangspunkt i hvert av målpunktene. Analysen skulle utføres for totalt 40 målpunkt: 4 tettstedssentrum, 10 kollektivknutepunkt, 11 skoler (1.-7. trinn) og 15 matbutikker.

Risikoanalyse i forhold til overvann i Ullensaker kommune

risk analysis

Pris: ?

Hensikt:
Få svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder, slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

Beskrivelse:
Utgangspunktet for overvannsanalysen er en detaljert terrengmodell med fotavtrykk av bygninger og åpne stikkrenner/broer og kulverter. Man må sørge for å få med både objekt som blokkerer vannstrømmene og objekt som åpner opp for vannstrømmer inn som fotavtrykk i terrengmodellen. Regine nedbørsfelt brukes som avgrensning for analyseområdet.

Er dette aktuelt for din kommune?

Send inn skjemaet under, slik at vi kommer i dialog – Og gjør det gjerne i dag! Vi jobber med 80% av Norges kommuner, og det er naturlig nok ekstra stor pågang hos våre avdelinger for datavask og analyser nå i forbindelse med sammenslåingene.