Nyhet - Få oversikt over arealer på alle bygg i Norge

Arealinformasjon for bygninger er et datasett som ikke har vært tilgjengelig tidligere – og Norkart er først i Norge på å kunne tilby disse dataene. Ved bruk av maskinlæring og 3D automatiserer Arealinfo Bygg arbeidet med å innhente info om hvert enkelt bygg .

Årets viktigste vårrengjøring?

Våren er her, snøen smelter – og er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna? Stoler vi på dataene våre – og har vi den oversikten vi ønsker å ha? I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav

overvann

Vil dere gjøre tiltak på riktig sted før eller etter at flommen treffer?

I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

Vannmåler

Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

vann og avlop

Nye oppdateringer på Vann og avløp

GISLINE VA

Detaljvisning av kummer og punkt. Flere har lenge etterspurt muligheten for å vise detaljer i komplekse kummer og punkt. Fra versjon 7.0 som blir rullet ut til våre kunder i januar/februar 2019, det er nå støtte for både oppbygging og visning av komplekse kummer og punkt.

FDV-systemer

Oppslag på hjemmelshaver direkte i kart. Det er nå enda enklere å søke opp en hjemmelshaver, nå gjøres dette med et klikk i kartet og du får opp en ryddig oversikt over hjemmelshaver(e). Kart – rettet feil med posisjon på Android og iOs. Kontrollplan – flyttet funksjonen Slett årsplan (alle) og Kopier årsplan (alle) til egne undermenyer og endret funksjonalitet slik at dette er mer brukervennlig.

VA-felt:

Oppdatering og endring av eksisterende ledningsnett kan nå gjøres på en enklere måte enn før. Nå kan dette utføres online på VA Felt. Gjennom nye funksjoner for å sette inn punkter, anboringer og trasepunkter kan man systematisk oppdatere data etter hvert som man oppdager avvik når man er ute i felt.

Dette gjør det enda enklere å få oppdatert sine data og til enhver tid ha et godt oppdaterte VA-data og Kartverk. Oppslag på hjemmelshaver direkte i kart. Det er nå enda enklere å søke opp en hjemmelshaver, nå gjøres dette med et klikk i kartet og du får opp en ryddig oversikt over hjemmelshaver(e)

KOMTEK

Som vi skrev om i forrige nyhetsbrev er Slamtømmer Felt nå lansert med støtte for SMS-varsling av tømminger – andre oppdateringer vi gjorde høsten 2018 kan du lese om her.

Slamtømmer sms

Nå tilgjengelig: SMS-varsling i KOMTEK Slamtømmer Felt

Denne løsningen for slamtømmer vil gjøre hele varslingsprosessen enklere og mer effektiv, for kommune, entrepenør og innbygger.

Entreprenøren kan varsle innbyggeren på SMS, via vår tjeneste som heter KOMTEK SMS (SMS 2). KOMTEK SMS baserer seg på å bruke kontaktinformasjon til eiere av eiendommer som har privat avløpsanlegg, kontaktinformasjon som hentes fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret som administreres av Difi. Forutsetningene for bruk av denne varslingstjenesten, er at kommunen det skal varsles for har tilgang til KOMTEK SMS.

Ta kontakt i dag for mer informasjon!

send_epost_knapp

Du kan lese Norsk Vanns rapport om tømming av slam her.

Vannmåler

KOMTEK VA Tilsyn forenkler prosessen rundt EUs vanndirektiv

Tallene Norkart har hentet – viser at 25 % av befolkningen har såkalt privat avløpsløsning. Mange av  disse er ikke identifisert og man har heller ikke kunnskap om hvilken tilstand de er i. Mangel på kontroll og tilsyn gjør at kommunene ikke vet hvordan disse anleggene påvirker miljøet, og i verste fall forurenser vassdrag og drikkevannskilder.

KOMTEK VA Tilsyn– Heldigital feltløsning

 • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
 • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
 • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
 • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
 • Opprette og arkivere tilsynsrapport

Feltløsningen gjør hverdagen enklere og ressursbruken mye mer effektiv. I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser.

KOMTEK Vannmålerbytte – Heldigital feltløsning

Mange kommuner er i gang med å oppdatere sine vannmålere fra de tradisjonelle til fjernavleste målere. For mange kommuner er prosessen med de tradisjonelle vannmålerne en manuell operasjon med telefoner, papirlister og regneark. Dette koster både rørleggeren og kommunen tid og penger som kan brukes på andre oppgaver.

KOMTEK Vannmålerbytte er en feltløsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele bytteprosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase, og gir tilgang til rørlegger. Rørlegger har full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere arbeidsdagen sin

Alle bytter registreres løpende av rørlegger på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart.

En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager – løses nå på en rask og smidig måte. Feltløsningen kommuniserer med og oppdaterer data i KOMTEK, og kommunen kan til enhver tid se hvilke målere som er byttet, tekniske data, bilder, avvik etc.

Komtek Vannmåleravlesning med SMS – leseav.no

Løsningen som sørger for enkel avlesning rett inn i KOMTEK.

Leseav.no gir kommunen full oversikt over alle avlesninger.

Her kan kommunen håndtere avlesninger fra sms, web og tradisjonelle avlesningskort.
LESEAV sørger for at avlesningsprosessen i kommunen blir betydelig enklere. I tillegg vil innbyggeren oppleve en mer effektiv prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Nøkkelfunksjonaliteten i løsningen er muligheten til å sende varsel om avlesning til eier/regningsmottager/avleser av vannmåler ved hjelp av SMS, og at eier sender svar på SMS med avlesning.

Avlesningskort sendes på vanlig måte til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret eller eventuelt når eier ikke svarer på SMS. De som mottar avlesningskort kan registrere avlesningen sin på WEB eller returnere svarslipp.

Leseav.no gir en betydelig gevinst for kommunen:

 • Ingen produksjon og utsendelse av avlesningskort.
 • Enkel administrasjon.
 • Kommunen kan i stor grad si farvel til manuell tasting
 • Færre feilkilder og mindre avvikshåndtering

Vil du vite mer om våre feltløsninger innen VA? Ta kontakt i dag!

Til info: 27. september arrangeres et gratis VA-seminar på Hamar. Les mer her.

Vann og Avløp

Hva kan VA Felt gjøre for deg?

VA Felt er et unikt verktøy for nettbrett, som gir deg innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA ledningsnett. Kanskje enda viktigere er muligheten det gir til innmåling, endringer og oppdateringer av VA-data når du er ute i felt.

Du sparer både tid og penger når du gjør deg ferdig på stedet, kontra ferdigstilling når du er tilbake på kontoret. Nøyaktigheten på innmåling av VA-data er svært god, fordi VA Felt kan kobles til ekstern GPS. Siden dette også er en løsning med en felles skybasert database, vil andre brukere av VA-basen ha umiddelbar tilgang til dine ferskeste registreringer.

VA Felt gir deg:

 • Kart og VA-informasjon når du trenger det! Ute i felt, på kontoret eller hjemmefra, alltid mot samme database
 • Innmåling av VA data i felt via bluetooth til ekstern GPS fra Blinken (Topcon og Sokkia), Leica og Norgeodesi
 • Raske oppdateringer og deling av informasjon
 • Enkelt brukergrensesnitt og brukervennlig design
 • Tilgang til VA-nettet via internett, for nettbrett (krever android operativsystem)
 • Hurtig navigering og posisjonering via GPS.

Ta kontakt med din kundeansvarlig for nærmere informasjon og tilbud.

VA

Nytt fra Norkart VA

Norkart øker trykket på vann og avløp. Daglig jobber nå 12-15 personer med å utvikle nye løsninger og forbedre eksisterende løsninger i GISLINE og KOMTEK under fanen «Norkart VA». Dette for at våre kunder skal kunne møte morgendagens utfordringer innen vann og avløp. Les mer om hvilket fokus og hvilke oppgaver vi for tiden jobber med.

VA-Felt:

Effektiv dataflyt er en utfordring for mange kommuner. Dette griper vi tak i, og lanserer nye muligheter i VA-felt. Gjennom en ny måleapp som kan kobles til eksternt GPS-utstyr, vil det nå bli mulig å drive effektiv datafangst i felt. Dette vil gi kommunene stor nytteverdi gjennom effektiv datafangst og god dataflyt. Denne kan brukes av kommunens egne ansatte, men det er opptil kommunen om de også vil gi konsulenter og entreprenører som utfører oppdrag for kommunen tilgang i gitte perioder, slik at man basert på kommunens VA-norm kan legge data rett inn i kommunens VA-database.

FDV Systemer

 • Nytt og forbedret brukergrensesnitt.
  Vi har laget et nytt intuitivt og prosessorientert brukergrensesnitt som gjør at systemet selv tilpasser seg den enheten man jobber på. Det gjør det egnet til bruk på både PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Forbedret kartklient.
  Mange kunder har gitt tilbakemelding på et ønske om en bedre kartløsning i FDV Systemer. Dette gjør vi nå noe med og vi leverer en forbedret kartklient. Der blir det både enklere og raskere å plassere hendelser og aktiviteter på rett objekt, uansett om det er kum eller ledning. Forbedret kart gir økt bruksverdi på drift av ledningsnettet.
 • FDV kobles til VA felt.
  Alle driftshendelser vil lagres i FDV Systemer, men hendelser kan også ses i VA-felt og GISLINE VA.

Temakart:

Vi har laget flere nye maler for temakart i GISLINE VA, som nå er gjort tilgjengelig på vårt kundesenter. Dette er temakart som gjør at du henter merverdi ut av dine VA-data. Temakartene er skreddersydd for VA og fokuserer på presentasjon av VA-data. Dette er i mange sammenhenger svært viktig for VA etatene. Temakartene er laget for ulike formål og vil gi deg og dine medarbeidere bruksverdi både i daglig drift, beslutningsstøtte og i kvalitetssikring av dine data. Noen eksempler er:

 • Kvalitetskontroll av data
 • Kartlegging av Felleskummer
 • Antall driftshendelser kombinert med sårbare abonnenter
 • Renovering

Soner:

Å kunne etablere ulike soner som selvstendige kartobjekt har vært etterspurt av våre kunder. Dette er allerede lansert. I siste versjon av GISLINE er det støtte for egen objektkatalog «VA-soner» her kan man lage og forvalte ulike soner. Trykksoner, avløpssoner, forbrukssoner eller andre soner man måtte av behov for i daglig drift eller i ulike prosjekter.

Renovering:

Mange kommuner registrer dette i dag som «Ombygd». Vi lager nå økt støtte for renovering gjennom å legge til rette for å angi geografisk hvilke ledningsstrekk som er renovert, hvilken metode som er benyttet og vi vil også ivareta historikken på gammel ledning. Dette vil gi bedre data både til drift, temakart og til KOSTRA-rapportering.

VA-Dashboard:

Data lagret i fagsystemer er ofte vanskelig tilgjengelig for ledere som skal ha beslutningstøtte. Med VA-Dashboard tar vi data ut fra fagsystemene og sammenstiller og presenterer de i grafer, diagrammer og kart. Dette gir visualisering og presentasjon av data på en ny måte. Man ser trender og sammenhenger man før ikke har sett gjennom bruk av for eksempel regneark. Med VA-Dashboard henter man ytterligere gevinst og verdi ut av sine data. En annen styrke er at den koples rett på fagsystemene slik at man til enhver tid kan se og rapportere på ferske data. Løsningen er formatuavhengig, det er en ny løsning som hverken er en trussel eller erstatning for eksisterende fagsystemer dog vil den verdiøke gode data i eksisterende fagsystemer. VA-Dashboard kan settes opp på egne data, eksterne tjenester og kobles mot ulike sanntidssystemer hvis man har og ønsker det.

KOMTEK:

Som et ledd i økt satsing på VA sammenstiller vi nå VA i GISLINE og KOMTEK og jobber med å koble og sammenstille data på tvers av systemer. Stikkord er

 • WMS for data på tvers – eksempel Slamtanker og tømminger tilgjengelig som WMS-kartlag i VA-felt og FDV
 • Ny løsning for tilsyn av VA-objekter

Det skjer mye på VA-området, og hvis du lurer på noe knyttet til våre løsninger svarer vi gjerne på din henvendelse. Så ikke nøl med å ta kontakt!

 

sms-varsling

Enkel vannmåleravlesning

Avlesning av vannmålere i kommunen er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av varsel og mottak/innlegging av avlesninger. Nå gjør vi avlesningsprosessen enda enklere, ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med en SMS som mottakeren kan besvare med sin målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, vil innbyggeren oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Dersom en mottaker ikke er registrert med mobilnummer i telefonregisteret, eller ikke svarer på utsendt sms, sendes avlesningskort ut som tidligere til disse. De som får avlesningskort i posten kan naturligvis også registrere sine avlesninger i en mobiltilpasset webløsning.

Mandag 17. oktober vil løsningen være klar til bruk, og det er allerede flere kunder som har gjort seg klare for å ta den i bruk. Innbyggerne i Kongsvinger, Grue, Eidskog og Nord-Odal er blant de som kan forvente å motta avlesningskortet på SMS. Kjell Halvorsen i Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap gleder seg til å ta i bruk den nye løsningen. –Jeg har tenkt med meg selv at vannavlesning må være like enkelt som å lese av strømmen, og det blir det nå, sier Halvorsen entusiastisk.

KOMTEK Vannmåleravlesning med SMS gir betydelig gevinst:

 • Spar produksjon og utsendelse av avlesningskort
 • Enkel administrasjon
 • Si farvel til manuell tasting av innkomne avlesninger
 • Eliminer feilkilder
 • Øk service til innbyggeren

Ta kontakt med meg hvis du ønsker mer informasjon om den nye løsningen.