Regionreform 2020 - Får du nytt kommunenummer?

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Når kommuner endres eller skifter kommunenummer, vil det føre til endringer i matrikkeldataene. Dette har konsekvens for en rekke IKT-systemer, inkludert GISLINE og KOMTEK, samt dataene som inngår der. Kommunale avgifter, matrikkel, arealplan, kartforvaltningsløsninger samt de fleste feltløsninger har alle kommunenummer som sentrale nøkler i systemer og data. Det er først og fremst historiske grunner til at kommunenummeret er mye brukt som nøkkel i geografiske data. I tillegg Matrikkelen har det vært den mest brukte nøkkel for å skille data og løsninger fra hverandre i ulike oppsett.

Nødvendig med en rekke endringer

Kartverket koordinerer endringene i Matrikkelen og SFKB for kommuner som er påvirket. For at systemer, integrasjoner og data skal fungere er det nødvendig med en rekke endringer i ulike oppsett. Alle endringene skjer formelt 1.1.2020, en enorm utfordring for både Kartverket og Norkart som leverandør. Dersom ikke endringer utføres vil konsekvensen være at systemer og data ikke fungerer som forutsatt.

Rutiner som er praktisk mulig å gjennomføre

Norkart har lagt ned et stort arbeid i å utarbeide rutiner som gjør det praktisk mulig å gjennomføre prosjekter med alle kunder som skal gjennom regionreformen, uten for lang periode med nedetid i løsninger. Kostnadene for dette fordeles på alle kundene som er omfattet av endringene. Løsningene som etableres bygger på erfaringer fra sammenslåing av Trøndelag i 2018, men skulle vi gjort alt etter samme modell som i 2018 ville arbeidet tatt over ett år. Så nødvendige automatiseringsrutiner utvikles nå for å kunne effektivisere arbeidet. Frem mot sommeren vil alle berørte kunder bli kontaktet og informert om hvilke data og løsninger som krever endringer. Men basis i disse møtene etableres en detaljert oversikt over hva som må utføres.

Ta kontakt med Norkart dersom du ønsker mer informasjon, eller om du er usikker på om endringene påvirker dine data eller systemer.