Kontroll og forvaltning av plandata

Fatt riktig beslutning på rett grunnlag

Plansystemet i Norge er komplekst- og god forvaltning av plandata er viktig for effektiv og forsvarlig plan- og byggesaksbehandling. Kommunens planer må være i henhold til gjeldende standarder fra vedtak til gjennomføring. Dersom vedtak blir fattet på bakgrunn av uriktig eller misvisende plandata kan kommunen ha erstatningsansvar.

Nye planer må være i henhold til gjeldende standarder – fra vedtak til gjennomføring. Mest kjent er kanskje SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon, den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å sørge for at alle krav innfris igjennom hele prosessen. En god forsikring er å levere plandata på SOSI-format sammen med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. En feilfri SOSI-kontrollrapport skal dog ikke tolkes som en garanti for feilfri plan.

Norkart har vært- og er delaktige i utvikling av gjeldende standarder. Vi har tung faglig kompetanse innen området og kan utføre mottakskontroll av plandata som sikrer at planer er i samsvar med gjeldende standard, og at det er samsvar mellom plankart og plandata. Ved bistand fra Norkart vil dere motta rapport for mangler og avvik. En slik mottakskontroll bør gjøres både ved utlegging til offentlig ettersyn og ved endelig vedtatt plan.

Hold ditt planregister oppdatert

Per i dag er kommunen igjennom forskrift pålagt å føre alle planer i digitalt planregister senest 8 virkedager etter at planvedtak er fattet. Planregisteret skal være tilgjengelig for allmenheten på nett for å sikre en god innbyggerdialog og gjennomsiktig offentlig forvaltning. Norkart har igjennom flere år produsert programvare for forvaltning av digitale arealplaner og planregisteret. Vi kan bistå med kompetanse og generell rådgivning både på fremlegg av plandata og forvaltning av dataene i planregisteret.

Dataene i planregisteret må være av god kvalitet og holdes kontinuerlig vedlike. Gjennom mange års utviklingsarbeid, deltagelse i standardiseringsarbeide og konsulentarbeid innen planproduksjon og digitaliseringsoppdrag har vi opparbeidet god kompetanse på planforvaltning. Vi har konsulenter som daglig blir spurt om råd for å finne praktiske løsninger på problemstillinger som ikke er entydig avklart i planstandard og veiledning.

Norkart kan veilede kommunen med mange av dens løpende arealplanoppgaver:

  • Mottakskontroll av nye planer
  • Implementering av nye vedtatte planer i forvaltningsbase
  • Føring av planregister
  • Digitalisering av analoge planer

Trenger du rådgivning eller bistand med dine plandata, ta kontakt med en av våre konsulenter.