Eiendomsskatteprosjektet i Lillehammer – nye løsninger skaper mer effektivitet, forståelse og oversikt

Lillehammer kommune er nå i sluttfasen for sitt prosjekt for omtaksering av eiendomsskatten – et prosjekt som har vært arbeidskrevende med korte tidsfrister. Noe som har resultert i hektisk aktivitet for kommunen.

Lillehammer kommune benytter KOMTEK eiendomsskatt og feltløsningen for eiendomstaksering – KOMTEK besiktiger. KOMTEK inneholder mye data som sammen med andre datakilder kan gi meget verdifull informasjon i slike prosjekter.

Spesialtilpassede rapporter
I prosjektet er det gjort maskinelle oppdateringer – slik at man sparer mye tid på tidligere manuell jobbing. Bruk av digitale data og analyse resulterte i skreddersydde rapporter med oppdaterte omsetningstall for aktuelle eiendommer sammenstillet med foreslått takst. Dette har dannet grunnlag for jobben med å definere soner, sonefaktor og priser i skattetakstnemda.

Verdien ligger i analysemuligheter
I tillegg til kompetanse omkring tradisjonell eiendomsskattetaksering, har Norkart bistått med verdifulle og nye analyser der kart og rapporter er brukt til å visualisere analysene. Prosjektet laget blant annet et sonekart der ruter og soner ble hentet fra KOMTEK og koblet opp mot eiendomsflater. Ulogiske sonegrenser blir da tydelig med betydelige sprang fra sone til sone. Slik kan datagrunnlaget kvalitetssikres på en enkel måte og riktige beslutninger omkring «feil» soneverdi, sonetilhørighet og grenser kan tas.

For å lage en bedre oversikt over eiendomsstrukturen i kommunen ble det laget en analyse for å vise hvilke eiendommer som er tilknyttet hverandre, ved bruk av eiendomsflater og hoved-/undereiendommer fra matrikkelen. Dette ble laget som et temakart som viser hovedeiendommen med bebygde og ubebygde undereiendommer. Disse ligger ofte som flere avtaler i KOMTEK, og dette ble blant annet brukt til å avdekke tilfeller der en kan lage protokoller på «hoved»-avtalen fremfor å sende flere skattesedler og fakturaer til samme innbygger for hver eiendom. Dette kartet kan også brukes som et utgangspunkt om man vil se på eiendommer som naturlig bør sammenføyes.
.

En annen analyse tok i bruk ruteforvaltningen i datagrunnlaget til Lillehammer og sammenlignet dette med type eiendom. Her bygget man opp ruter med type skatteeiendom som grunnlag i tillegg til geografisk beliggenhet som faktor. Målet var å etablere ett rutekart som viste boligruter, næringsruter osv. Disse ble tilegnet sonefaktor og er «fasiten» i forhold til riktig sonefaktor i kommunen. Det blir da tydelig hvilke eiendommer som har avvik av sonefaktorer på enkelteiendommer.

Det ble også laget et «avvikskart» som viser hvilke eiendommer det kan være fornuftig å undersøke nærmere. Temakartet avdekker eiendommer det kan være verd å se nærmere på, blant annet små eiendommer som veigrunn og fellesarealer som har fått opprettet avtaler i forbindelse med konvertering. Grunnlaget her er levert av oppdragsgiver på Excel-format, før Norkart har videreforedlet disse dataene med eiendomsflater og visualisering i WMS.

Felles for alle disse analysene er at de er satt opp som WMS’er (online kart) som kan tas i bruk både i KOMTEK forvaltning/eiendomsskatt og i feltløsningen KOMTEK Besiktiger. Å ha denne type visuell informasjon har vist seg verdifull for å sikre kvaliteten som leveres i slike prosjekter. Dette fordi den skaper en bedre oversikt og forståelse for kommunens datagrunnlag og gir et bedre grunnlag for riktige beslutninger om den enkelte avtale. WMS er en åpen standard og kan om ønskelig vises i andre systemer med kartfunksjonalitet/kartintegrasjon enn KOMTEK-produktene.

Andre eksempler på temakart for eiendomsskatt som kan publiseres som WMS’er er:

  • Ytre faktor (evt indre faktor)
  • Type eiendom (bolig-næring-fritid-landbruk)
  • Oversikt over prosess-status
  • Status fra besiktiger (hvilke eiendommer er besiktiget)
  • Fritak

Trenger du råd og veiledning rundt konsesjon eller e-tinglysing, så ta kontakt med meg