bygg i Sandnes

Enklere byplanlegging

I forbindelse med KMD’s (Kommunal- og moderniseringsdepartementets) kunngjøring om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak som gir lokal kompetanse og universell utforming innen plan, kart og geodata, tok Norkart ballen og søkte om støtte.

Prosjektet det ble søkt tilskudd til gjennomføres i tett samarbeid med kommunene Stavanger og Sandnes. Formålet er å heve plan- og geodata kompetansen, bedre samhandling mellom kommunene og ta i bruk nye og innovative verktøy for presentasjon av planer. Prosjektets ambisjon er å forenkle saksbehandlingen og å tilby innbyggere og beslutningstakere en ny måte å ta del i planprosesser på.

Prosjektet har 3 fokusområder:

  • Bedre visualisering av planer for færre misforståelser og bedre beslutninger
  • Involvere innbyggerne i planprosessen på en ny og innovativ måte
  • Sørge for kompetanseheving i bruk av 3D, dataflyt og nye arbeidsprosesser

Kommunene Stavanger og Sandnes utgjør i dag Norges tredje største byregion. Bykommunene har vokst sammen og er en av landets hurtigvoksende regioner innen befolkning og utbyggingsprosjekter. Langsiktig planlegging og et tett samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom ulike avdelinger innad i organisasjonene har bidratt til at de står bedre rustet til å håndtere nye utfordringer innen plan og byggesaker. Et eksempel på dette er Smartkommunesamarbidet hvor fokus har vært felles retningslinjer innen plan og byggesak og at næringslivet møter de samme kravene i de involverte kommunene. I tillegg har også kommunene felles planer som de samarbeider om.

Bedre forståelse av planer

Felles for begge kommunene er at de har mange utbyggingsprosjekter hvor en stor utfordring er å ta riktige beslutninger og forstå mulige konsekvenser av utbyggingen. For å bedre beslutningsprosessen har kommunene et ønske om et 3D- verktøy som skal gi bedre forutsetninger for å forstå, samhandle og utvikle gode areal-, utbyggings-  og samferdselsplaner. Ved å gi en bedre visualisering, er siktemålet å få til raskere saksbehandling, likere forståelse, færre misforståelser og bedre beslutninger. Spesielt viktig er det at beslutningstakerne (politikere) og innbyggere får en god forståelse av planer og konsekvensene av å innføre dem.

Enkelt verktøy for innbyggere

Kommunene ønsker å kunne sammenstille informasjonen og gjøre den enkelt tilgengelig i brukervennlige verktøy for både saksbehandlere og innbyggere. En slik løsning vil gjøre det enklere å forstå planene og gjøre planarbeidet mer levende for innbyggerne, spesielt for dem som ikke er vant til å lese tradisjonelle 2D-kart. Det er også et sterkt ønske om å øke innbyggerdialogen i planprosessen. Signaler fra sentralt hold er tydelige på at forståelse, tilbakemeldinger og demokratisering av planprosesser har høy prioritet.

På denne måten vil kommunene kunne tilby større grad av selvbetjening, involvere flere i planprosessen, jobbe smartere og ta bedre beslutninger. 3D-verktøyet er tilgjengelig på nettbrett, mobil og PC. Dette gjør innbyggerdialogen lett tilgjengelig og brukervennlig.

CityPlanner

Norkart har enerett på distribusjon av verktøyet CityPlanner i Norge, et webbasert verktøy for presentasjon og visualisering av 3D-data, utviklet av det svenske firmaet Agency9. CityPlanner er tatt i bruk med stort hell i Sverige og er et verktøy kommunene aktivt bruker for å kommunisere bygg, tiltak og planer i 3D ut mot innbyggerne. CityPlanner tilbyr innbyggerdialogen integrert i løsningen hvor innbyggere, politikere og saksbehandlere kan involvere seg på en ny og innovativ måte gjennom interaktiv deltagelse fra publikum. Ved å presentere planer og utbyggingsprosjekter vil beslutningstakere og innbyggere få en bedre forståelse av det som er planlagt. Innbyggere og andre involverte vil også kunne uttale seg gjennom løsningen og delta mer aktivt gjennom en demokratisk planprosess.

Programvaren er fleksibel og vil også kunne benyttes til andre spennende formål, f.eks. i skoleprosjekter ved å la barn og ungdom ta del i byutformingen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Stavanger og Sandnes (avdelingene byplan og geodata), og programvareleverandør Norkart AS. Norkart vil bistå kommunene i gjennomføringen av prosjektet og stille nødvendig kompetanse og verktøy til disposisjon i prosjektfasen.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å få en bedre visualisering av planforslagene. 3D-visualisering vil etter vår mening styrke beslutningsprosessen og heve kvaliteten i planprosessen. Et annet hovedmål er at løsningen skal være enkel i bruk, både på PC og mobile enheter, slik at politikere og innbyggere får en bedre forståelse av prosjektet. Vi ønske også å skape et godt verktøy som gjør det enklere å gi uttalelser i plansaker. Til slutt vil det være viktig at kommunene får økt kompetanse og evner å administrere løsningen på egenhånd.

Vi gleder oss til å presentere prosjektet og erfaringen til neste år.