VA

Nytt fra Norkart VA

Norkart øker trykket på vann og avløp. Daglig jobber nå 12-15 personer med å utvikle nye løsninger og forbedre eksisterende løsninger i GISLINE og KOMTEK under fanen «Norkart VA». Dette for at våre kunder skal kunne møte morgendagens utfordringer innen vann og avløp. Les mer om hvilket fokus og hvilke oppgaver vi for tiden jobber med.

VA-Felt:

Effektiv dataflyt er en utfordring for mange kommuner. Dette griper vi tak i, og lanserer nye muligheter i VA-felt. Gjennom en ny måleapp som kan kobles til eksternt GPS-utstyr, vil det nå bli mulig å drive effektiv datafangst i felt. Dette vil gi kommunene stor nytteverdi gjennom effektiv datafangst og god dataflyt. Denne kan brukes av kommunens egne ansatte, men det er opptil kommunen om de også vil gi konsulenter og entreprenører som utfører oppdrag for kommunen tilgang i gitte perioder, slik at man basert på kommunens VA-norm kan legge data rett inn i kommunens VA-database.

FDV Systemer

 • Nytt og forbedret brukergrensesnitt.
  Vi har laget et nytt intuitivt og prosessorientert brukergrensesnitt som gjør at systemet selv tilpasser seg den enheten man jobber på. Det gjør det egnet til bruk på både PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Forbedret kartklient.
  Mange kunder har gitt tilbakemelding på et ønske om en bedre kartløsning i FDV Systemer. Dette gjør vi nå noe med og vi leverer en forbedret kartklient. Der blir det både enklere og raskere å plassere hendelser og aktiviteter på rett objekt, uansett om det er kum eller ledning. Forbedret kart gir økt bruksverdi på drift av ledningsnettet.
 • FDV kobles til VA felt.
  Alle driftshendelser vil lagres i FDV Systemer, men hendelser kan også ses i VA-felt og GISLINE VA.

Temakart:

Vi har laget flere nye maler for temakart i GISLINE VA, som nå er gjort tilgjengelig på vårt kundesenter. Dette er temakart som gjør at du henter merverdi ut av dine VA-data. Temakartene er skreddersydd for VA og fokuserer på presentasjon av VA-data. Dette er i mange sammenhenger svært viktig for VA etatene. Temakartene er laget for ulike formål og vil gi deg og dine medarbeidere bruksverdi både i daglig drift, beslutningsstøtte og i kvalitetssikring av dine data. Noen eksempler er:

 • Kvalitetskontroll av data
 • Kartlegging av Felleskummer
 • Antall driftshendelser kombinert med sårbare abonnenter
 • Renovering

Soner:

Å kunne etablere ulike soner som selvstendige kartobjekt har vært etterspurt av våre kunder. Dette er allerede lansert. I siste versjon av GISLINE er det støtte for egen objektkatalog «VA-soner» her kan man lage og forvalte ulike soner. Trykksoner, avløpssoner, forbrukssoner eller andre soner man måtte av behov for i daglig drift eller i ulike prosjekter.

Renovering:

Mange kommuner registrer dette i dag som «Ombygd». Vi lager nå økt støtte for renovering gjennom å legge til rette for å angi geografisk hvilke ledningsstrekk som er renovert, hvilken metode som er benyttet og vi vil også ivareta historikken på gammel ledning. Dette vil gi bedre data både til drift, temakart og til KOSTRA-rapportering.

VA-Dashboard:

Data lagret i fagsystemer er ofte vanskelig tilgjengelig for ledere som skal ha beslutningstøtte. Med VA-Dashboard tar vi data ut fra fagsystemene og sammenstiller og presenterer de i grafer, diagrammer og kart. Dette gir visualisering og presentasjon av data på en ny måte. Man ser trender og sammenhenger man før ikke har sett gjennom bruk av for eksempel regneark. Med VA-Dashboard henter man ytterligere gevinst og verdi ut av sine data. En annen styrke er at den koples rett på fagsystemene slik at man til enhver tid kan se og rapportere på ferske data. Løsningen er formatuavhengig, det er en ny løsning som hverken er en trussel eller erstatning for eksisterende fagsystemer dog vil den verdiøke gode data i eksisterende fagsystemer. VA-Dashboard kan settes opp på egne data, eksterne tjenester og kobles mot ulike sanntidssystemer hvis man har og ønsker det.

KOMTEK:

Som et ledd i økt satsing på VA sammenstiller vi nå VA i GISLINE og KOMTEK og jobber med å koble og sammenstille data på tvers av systemer. Stikkord er

 • WMS for data på tvers – eksempel Slamtanker og tømminger tilgjengelig som WMS-kartlag i VA-felt og FDV
 • Ny løsning for tilsyn av VA-objekter

Det skjer mye på VA-området, og hvis du lurer på noe knyttet til våre løsninger svarer vi gjerne på din henvendelse. Så ikke nøl med å ta kontakt!