Flokart

Ny digital teknologi gjør flom og beredskapsjobben i kommunen enklere

Flom og overvann har preget nyhetsbildet de siste ukene, og har medført store ødeleggelser og miljøutfordringer. Forebyggende arbeid og opprydding i etterkant av flom krever gode verktøy og troverdige datakilder.

I Norkarts VA løsning, er man to klikk unna å få oversikt over hvor kommunens ledningsnett ligger, hvor slamtanker er plassert – og ikke minst pålitelige kart. Ofte skaper dårlig oversikt over private slamtanker en helserisiko når flommen er et faktum. Norkarts VA dashbord er utviklet med en rekke data og datakilder. For eksempel  5, 10, 20 og 50 års flom og online vannføringsdata fra NVE , samt kommunens egne VA-data slik at man til enhver tid kan få oversikt over hvilke områder som er i faresonen. Dashboard er et godt verktøy for å vite hvilke tanker som bør tømmes for å redusere ødeleggelser grunnet flom. Norkart har lagt vekt på å sette sammen viktig og nyttige data på en visuell lettfattelig måte – og på den måten gjøre hverdagen enklere for alle som jobber innenfor vann, avløp og beredskap i kommunen.

Et godt datagrunnlag og gode verktøy gjør kommunene i stand til å håndtere flomsituasjonen på en effektiv måte, og enklere kunne ta best mulig beslutninger for å hindre ødeleggelser av eiendom og kritisk infrastruktur.

Ta kontakt hvis det er interessant å få demonstrert VA dashbordet fra Norkart.