Det finnes ikke piller for møkkete vann

Vann og avløpsetatene i norske kommuner har ansvaret for vårt viktigste næringsmiddel, nemlig vann. Det setter store krav til disse etatene. Lover og regler styrer hvordan vi sørger for at vannet forbrukeren mottar er av den kvaliteten som lovverket krever. Samtidig skal avløpsvannet som slippes ut etter bruk, være forsvarlig håndtert slik at det ikke går ut over miljø og helse. Vann1 De fleste kommunene i landet har et opplegg for å kartlegge og ha oversikt over ledningsnettet sitt. Men svært få kan med hånden på hjertet si at de har full oversikt. Ut fra viktigheten av vannet, er dette litt skremmende.  Årsaken til at svært mange ikke har full kontroll, skyldes hvordan kommunene prioriterer arbeidet. Inntrykket er at organisasjonen er mer rigga for å håndtere hendelser når de oppstår enn å være i forkant av hendelsene. I svært mange sammenhenger ville imidlertid forebyggende arbeid vært bedre butikk enn brannslokking. Norkart leverer en komplett løsning for vann og avløpsetatene. Verktøyet kan brukes til å kartlegge og følge opp med kontroller alle komponenter i nettet.

Ledningskart

GISLINE VANN og AVLØP er et fullblods GIS verktøy med funksjonalitet for innhenting av data om nettet. Her er verktøy for innmåling av geometri, enten en benytter GPS, totalstasjon eller innmåling basert på situasjon. En utfordring er at kunnskap om landmåling ofte er begrenset i selve VA etaten. Her vil jeg oppfordre til tettere samarbeid med oppmålingsavdelingen i kommunen. De er fagfolk på landmåling og vil i mange sammenhenger jobbe mer effektivt og med større nøyaktighet på selve oppmålingsjobben. Vann2 Innlegging av egenskapsdata kan enten gjøres i felt eller i etterkant. Ved en todeling kan VA fagmannen legge på egenskapene i etterkant. I de tilfeller der VA-etaten har denne kompetansen, har vi en feltløsning som gjør at alt kan utføres i felt. I et GIS-verktøy som GISLINE Vann og Avløp er det enkelt å lage ulike temakart ut fra egenskaper som er registrert i nettet. Eksempler er kart som viser ulik materiale, alder på ledninger eller visning av ulike dimensjoner. Alle egenskaper er det mulig å lage temakart på. Tar man det et skritt videre, kan en kjøre analyser som også gir svar som ikke kan leses direkte ut av ledningskartet. Eksempel her er: Hvilke områder er dekket med tanke på slokkevann eller en analyse som viser hvilke areal som ledningsnettet beslaglegger i reguleringsformål bebyggelse. Vann3

FDV-Systemer

Med hele ledningsnettet på plass i ledningskartbasen er grunnlaget lagt for å lage planer for internkontroll av komponenter i nettet. I verktøyet FDV-Systemer kan en hente kontrollobjektene direkte fra kartbasen og ved hjelp av planleggingsdelen legge opp hele årsplanen for internkontroll av nettet. Mannskapene som skal utføre kontrollene går en inn i ukeplanen og ser hvilke kontroller som skal gjennomføres denne uken. Ved gjennomført kontroll, signeres den av utførende. Ledelsen kan gå inn og kjøre ut rapporter som viser hva som er gjort og hva som gjenstår til enhver tid. VA7 Dersom kontrollaktiviteten avslører uregelmessigheter registreres dette umiddelbart i systemet. Her kan smarttelefoner, nettbrett eller PC benyttes. Dersom det er behov for å utstede arbeidsordrer kan de lages på den enheten man har for hånden. Nettbrett og telefon kan ta bilder som legges ved hendelse/arbeidsordre og aktuelle personer kan varsles via sms eller e-post der og da. Vann4 Systemet inneholder vaktrapporter som benyttes når det ene vaktlaget overleverer vakten til neste. Ved årsslutt kan en kjøre rapporter for bruk i neste årsplanlegging eller for å rapportere til KOSTRA. Rapportene egner seg også godt for å dokumentere behov for ressurser. I FDV-SYSTEMER har kartet en sentral rolle, både for å vise hvor de ulike kontrollene skal foregå, men også ved å legge inn ulike temakart, slik at en enkelt kan se ulike situasjoner. Kartfunksjonaliteten vil bli sterkt utbygget fremover. Utviklingsplaner for øvrig omfatter henting av driftsdata fra driftsovervåkingen. Vann5

Melding

Å motta og sende meldinger er nyttig også innenfor VA-etaten. Ved hjelp av Norkart Melding kan en legge inn på hjemmesiden til kommunen en link til meldingssystemet som gjør at alle som har tilgang til nettet via mobiltelefon, nettbrett eller PC, kan sende meldinger til de ulike mottagerne utfra meldingskategori. Meldinger som kommer inn styres til avdeling eller person og kan leses både i GISLINE Vann og Avløp, FDV-Systemer og i KOMTEK. Alt etter hvilken rolle en har i kommunen. Meldinger som kommer inn om hendelser i nettet kan være grunnlag for hendelsesregistrering og arbeidsordrer. Vann6

KOMTEK

I det totale VA-konseptet til Norkart hører også KOMTEK VA med. KOMTEK VA privat har komplett løsning for den kommunale tjenesteproduksjonen som omhandler slamtømming med funksjon fra planlegging på kontoret til utførelse ute i bilene. Videre innehar den funksjon for utslippskontroll. I KOMTEK VA Privat kan en med støtte av arkivintegrasjon utføre all saksbehandling av utslippsproblematikken. VA tilknytting sørger for å holde orden på dem som er knyttet til offentlige anlegg og gir grunnlag for fakturering av avgifter. Vann8   "Det finnes ikke piller mot møkkete vann" synger Dum Dum Boys. Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Å stikke hodet i sanden er i alle fall ikke en strategi for å levere godt vann til dine innbyggere. Derimot kan det å stikke hodet ned i en kum på systematisk vis med de rette verktøyene spare deg for mange uforutsette utgifter. Start planleggingen for en trygg forvaltning av ditt VA-anlegg med en telefon til meg så skal jeg hjelpe dere i gang. VA5